"Türkmenhowaýollary" Kazana gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyryp, Moskwa uçup başlaýar

  • 03.06.2024 12:06
  • 16898
"Türkmenhowaýollary" Kazana gatnawlaryny wagtlaýyn ýatyryp, Moskwa uçup başlaýar

2024-nji ýylyň 2-nji iýunyndan başlap, «Türkmenistan» awiakompaniýasy tarapyndan ýerine ýetirilýän Aşgabat – Kazan – Aşgabat ugry boýunça gatnawlar ýatyrylýar. Bu barada awiakompaniýada habar berdiler.

Russiýa Federasiýasyna uçuşlar Aşgabat – Moskwa – Aşgabat ugurlary boýunça amala aşyrylar.
Aşgabat – Kazan – Aşgabat ugry boýunça öň alnan awiabiletleri Aşgabat – Moskwa – Aşgabat ugruna ulanyp bolar.

2024-nji ýylyň 2-nji iýunyndan 17-nji iýun aralygynda Aşgabat – Kazan ugry boýunça awiabiletleri bolan ýolagçylar üçin Moskwa şäherinden Kazan aeraportyna çenli mugt we rahat awtoulag bilen gatnaw üpjün ediler. Şeýle hem Kazan – Aşgabat ugry boýunça awiabileti bolan ýolagçylar üçin Kazan aeraportyndan Moskwa şäheriniň howa menziline çenli mugt we rahat awtoulag üpjün ediler.
Ýolaçylara uçuşa hasaba alynýan wagtyndan (biletde görkezilen wagtdan 3 sagat öň) Kazan howa menzilen gelmekleri haýyş edilýär. Awiabiletleriň ählisi hereket edýär.

Aşgabat – Kazan – Aşgabaty ugurlaryna awiabiletleri alan ýolagçylara:
1. Awiabileti täzeden resmileşdirmek:
Aşgabat-Kazan-Aşgabat ugry boýunça resmileşdirilen awiabiletler ýolagçynyň islegleri bilen, Aşgabat-Moskwa-Aşgabat ugry boýunça tölegsiz täzeden ýazylyp berler. Awiabiletleri kassalarda täzeden resmileşdirilmeginiň zerurlygy ýokdur. Ýolagçylar awiabiletde görkezilen senä we wagta görä, Aşgabat we Moskwa şäherlerindäki halkara howa menzillerine uçuşa hasaba alynýan wagtynda gelmelidirler.
Aşgabat-Kazan-Aşgabat ugry boýunça resmileşdirilen awiabiletler, ýolagçynyň islegleri bilen Aşgabat-Moskwa-Aşgabat ugry boýunça tölegsiz başga senä geçirip bilýändigiňiz barada Size habar berýäris.
2. Pul serişdeleriň yzyna gaýtarylmagy:
Aşgabat-Moskwa-Aşgabat ugry boýunça ýerine ýetiriljek gatnawlara awiabiletini üýtgetmek islemeýän ýolagçylar üçin, Awiakompaniýanyň häzirki hereket edýän düzgünlerine we görkezmelerine laýyklykda tutumsyz doly yzyna gaýtarylar. Pul serişdeleriniň yzyna gaýtarylmagy diňe awiabilediň satyn alnan ýurdunda gaýtarylýar.
Habarlaşmak üçin Russiýa Federasiýasynda ýerleşýän türkmen wekiliniň maglumat üçin telefon belgisi.
+8-812-459-98-99
Moskwa:+79032432250
+79151098502
Kazan : +78435005531
Sankt-Peterburg: +78124599899

Hem-de turkmenistanairlines.tm saýtynda görkezilen telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz:
Aşgabat: +99312230318,
+99312230315,
37-84-52, 37-84-32
Elektron salgy: info@turkmenistanairlines.tm


18.06.2024 09:50
12361

Saud Arabystany ägirt uly merjen bagynyň taslamasyny hödürledi

Saud Arabystany ägirt uly taslamalary bilen dünýäni haýran galdyrmagyny dowam edýär. Patyşalyk bu gezek dünýäniň iň uly merjen bagyny döretmegi meýilleşdirýär. Şuşa taslamasy Şa Abdullah adyndaky Ylym we Tehnologiýalar...

16.06.2024 11:23
13497

Abu-Dabide adaty bolmadyk “ganatly” muzeýiň gurluşygy tamamlanyp barýar

2025-nji ýylda Abu-Dabide şeýh Zaýediň milli muzeýi açylar. Bu geljekki desganyň esasy aýratynlygy - bäş sany ganatly heýkeltaraşlyk eseriniñ diňe bir binany bezemek bilen çäklenmän, eýsem tebigy howa çalşygyny...

14.06.2024 11:08
8678

Türkmen raýatlary Özbegistana söwda saparlarynyň sany boýunça öňde barýarlar

2024-nji ýylyň birinji çärýeginde täjirçilik maksady bilen 38,4 müň daşary ýurtly Özbegistana bardy. Bu görkeziji geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde, 24,4 müň adam köp. Bu barada Statistika gullugynyň...

13.06.2024 15:09
7510

BMG: Hytaýyň raýatlary daşary ýurt syýahatlaryna edýän çykdajylary boýunça ABŞ-dan geçdi

BMG-niň Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň (UN Tourism) hasabatyna görä, Hytaýyň raýatlary 2023-nji ýylda daşary ýurt syýahatlaryna 196,5 milliard dollar sarp edip, ABŞ-dan (150 milliard dollar) geçdi diýip, Interfax...