Aşgabatdaky Tennis toplumy «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýlip yglan edildi

  • 03.06.2024 02:40
  • 6176
Aşgabatdaky Tennis toplumy «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýlip yglan edildi

Aziýanyň tennis federasiýasy (ATF) Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumyny «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýip yglan etdi. Degişli güwänama 1-nji iýunda Çagalary goramagyň halkara güni mynasybetli dabaralaryň çäklerinde gowşuryldy.

Şol gün şeýle hem çagalar tennis festiwalynyň açylyş dabarasy geçirildi.
Festiwalyň maksady çagalary we ýetginjekleri bedenterbiýe, sport bilen, şol sanda tennis bilen yzygiderli meşgullanmaga çekmekden, halkara sport hyzmatdaşlygyny ösdürmekden, çagalar hem-de ýaşlar sporty ulgamynda netijeli özara gatnaşyklary ýola goýmakdan ybaratdyr.
Aziýanyň Tennis federasiýasy tarapyndan Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherçesiniň Tennis toplumynyň «Tennis boýunça Aziýa sebitiniň okuw-türgenleşik merkezi» diýlip yglan edilendigi baradaky güwänamany Halkara Tennis federasiýasynyň Aziýa sebiti boýunça jogapkär wekili SeýedAmir Borghei gowşurdy.
Soňra çagalar tennis festiwalynyň dabaraly açylyşy boldy. Tomaşaçylaryň öňünde ýaş türgenler we tennis ussatlary görkezme çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Olar ellerindäki raketkalar bilen topy geçirmegiň haýran galdyryjy usullaryny, bu owadan oýnuň özboluşly tilsimlerini ussatlyk bilen görkezdiler. Ýurdumyzyň meşhur döredijilik toparlarynyň çykyşlary dabaranyň şatlygyny artdyrdy. Bu çykyşlara akrobatikanyň, ritmiki we çeper gimnastikanyň, sportuň beýleki görnüşleriniň öwüşginlerini özünde jemleýän umumy tansy ruhubelentlik bilen ýerine ýetirýän türgenler hem goşuldylar.
Soňra baýramçylyk çäresine gatnaşyjylara Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan, şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy tarapyndan ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.


düýn 19:33
3898

Jokowiç ATP reýtinginde Alkarasdan öňe geçip, üçünji orundan ikinjä çykdy

Serbiýaly Nowak Jokowiç ispaniýaly Karlos Alkarasdan öňe geçip, Professional tennisçileriň assosiasiýasynyň (ATP) reýtinginde ikinji orna çykdy. Reýtingiň täzelenen görnüşi guramanyň saýtynda ýerleşdirildi. Geçen...

düýn 16:05
2752

Dünýäniň birinji raketkasy Ýannik Sinner karýerasynda 14-nji titulyny gazandy

Dünýäniň birinji raketkasy italiýaly Ýannik Sinner Germaniýanyň Halle şäherinde geçirilen ATP 500 ýaryşynyň finalynda polşaly Hubert Hurkaçdan üstün çykdy. Ýaryşyň baýrak gaznasy 2,2 mln ýewrodan geçýär. Duşuşyk...

23.06.2024 15:34
7443

Gurban Berdiýew Azerbaýjanyň "Turan" klubunyň baş tälimçisi boldy

22-nji iýunda Gurban Berdiýew resmi taýdan Azerbaýjanyň «Turan» futbol klubunyň baş tälimçisi boldy. Taraplaryň degişli ylalaşyga gol çekendiklerini klubuň sport direktory Samed Nasibow habar berdi. Berdiýew bilen...

22.06.2024 19:08
22963

Ýagşymyradowyň PFL-de indiki garşydaşy belli boldy. Söweş 16-njy awgustda bolar

Türkmen söweşijisi Döwletjan Ýagşymyradowyň indiki garşydaşy awstraliýaly Rob Wilkinson bolar. Agyr agramda PFL-iň Gran-prisiniň ýarym finalynyň çäklerinde geçiriljek söweş 16-njy awgustda bolar. Şenbe güni Solt...