Kyodo: Ýaponiýanyň parlamentinde näbelli howa hadysalaryny öwrenmek  boýunça iş topary dörediler

  • 02.06.2024 01:27
  • 3754
Kyodo: Ýaponiýanyň parlamentinde näbelli howa hadysalaryny öwrenmek  boýunça iş topary dörediler

Ýaponiýanyň parlamentinde uçýan näbelli obýektleri we näbelli howa hadysalaryny öwrenmek meseleleri boýunça partiýaara iş topary dörediler diýip, Kyodo gullugyna salgylanýan Gazeta.Ru ýazýar.

6-njy iýunda döretmek meýilleşdirilýän iş topary howpsuzlygy üpjün etmek zerurlygyndan ugur alýar. Deputatlar uçýan näbelli obýektleriň (UFO) beýleki ýurtlar tarapyndan işlenip düzülen gizlin ýarag bolup biljekdigi, Ýaponiýanyň howpsuzlygyna zyýan ýetirip biljekdigi barada aladalanýarlar.
Täze dörediljek iş topary UFO we beýleki näbelli hadysalar barada maglumat ýygnar, şeýle hem olar bilen baglanyşykly abanyp biläýjek howplary seljerer diýip  garaşylýar.


18.05.2024 15:58
13561

Ginnesiň rekordy: 99 ýaşly stomatolog adamlara ýylgyryş paýlamagy dowam edýär

Ýaponiýadan Esuro Watanabe Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan dünýäde erkekleriň arasynda iň garry stomatolog hökmünde ykrar edildi. 2024-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda ol 100 ýaşyny doldurar. Watanabe Ýamanasi...

13.05.2024 11:03
6761

«Sýogun» ikinji möwsüme uzaldylyp bilner: serialyň esasy aktýory täze şertnama gol çekdi

Ýapon kinosynyň ýyldyzy Hiroýuki Sanada "Sýogun" serialyny çykaran FX ýaýlymy bilen täze şertnama gol çekdi. Munuň özi Jeýms Klawelliň adybir romany esasynda düşürilen serialyň ikinji möwsüme uzaldylyp bilinjekdigi...

08.05.2024 15:53
10102

Osakada "Expo 2025" sergisinde Türkmenistanyň pawilýonynyň dizaýny görkezildi

Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçiriljek EKSPO-2025 Bütindünýä sergisiniň guramaçylyk komiteti Türkmenistanyň pawilýonynyň daşky dizaýnyny we “Gowy geljege ylham bermek” atly mowzugyny hödürledi. Türkmenistanyň pawilýonynyň...

01.05.2024 14:20
28390

400 ýyllyk däp: Tokioda aglaýan bäbekleriň festiwaly geçirildi

Ýaponiýanyň paýtagtyndaky Senso-dzi buddizm ybadathanasynda aglaýan bäbekleriň festiwaly diýlip tanalýan her ýylky Naki-sumo festiwaly geçirildi. “Mir24”-iň habar bermegine görä, bu şowhunly ýaryşa bir ýaşa çenli...