Pompeýlerde gladiatorlaryň çaga eli bilen çekilen suratlary tapyldy

  • 31.05.2024 15:59
  • 10163
Pompeýlerde gladiatorlaryň çaga eli bilen çekilen suratlary tapyldy

Pompeýlerde arheologlar b.e.öňki 79-njy ýylda meşhur gadymy Rim şäheri Wezuwiýanyň külüniň astynda galmazdan ozal çagalar tarapyndan çekilen diwar suratlaryny tapdylar. Tapyndy hakda The Guardian neşiri ýazýar.

Kömür bilen çekilen suratlar ýaňy-ýakynda üsti açylan Casa del Secondo Cenacolo Colonnato (Ikinji Syrly agşam naharynyň berlen sütünli öýi) howlusynyň harabalyklarynyň arasyndan tapyldy.
Suratlarda biri-birine seredýän iki gladiator şekillendirilipdir, gapdalynda wenitio- aw oýunlary sahnasy, şeýle hem uzyn naýza bilen ýaraglanan iki söweşiji bar. Olar bir jübüt ýabany doňuz bilen söweşjek bolýana meňzeýär. Sagda ýyrtyjy guşuň kellesi, megerem bürgüt bolsa gerek.
Suratlaryň arasynda çagalaryň elleriniň kömürde çyzylan sudurlary bar. Elleriň ölçeginden çen tutsaň, suratlaryň 5-7 ýaş aralygyndaky çagalar tarapyndan döredilendigini çaklamak bolar.

Suratlar poluň derejesinden takmynan 1,5 metr ýokarda, gullukçylaryň howlusynyň golaýyndaky däliziň diwarlarynyň birinde tapyldy. Çagalar, megerem, gurluşyk agaçlarynyň üstüne çykan bolsalar gerek.
Alymlaryň pikiriçe, bu egrem-bugram çyzgylar gadymy rimlileriň pikirleniş usulyna has gowy düşünmäge mümkinçilik berýär. Gadymy rim çagalary ganly çaknyşyklara tomaşa etmek üçin amfiteatrlara baryp gören bolsalar gerek.
Arheologlar başga-da artefaktlary, şol sanda freskli banket zalyny we wulkanyň iki pidasynyň jesedini tapdylar.


12.06.2024 14:18
21361

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...

29.05.2024 18:51
8106

Ýel uniwersitetiniň barlagy: köp çagaly ene-atalaryň beýnisi juwanlygyny uzak saklap galýar

Ýel uniwersitetiniň ylmy barlagçylary maşgalanyň ululygy (adam sany göz öňünde tutulýar) bilen ene-atanyň akyl saglygynyň arasynda baglanyşyk tapdylar. Görlüp oturylsa, köp çagaly adamlaryň beýnisi az çagalylaryňka...

24.05.2024 11:04
10324

Dünýäde ynsan ömrüniň dowamlylygy 2050-nji ýyla çenli 5 ýyl artar

“The Lancet” žurnalynda neşir edilen täze barlagyň netijesine görä, ynsan ömrüniň dowamlylygy 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2050-nji ýyla çenli 5 ýyl artar. Bu adamlaryň ortaça 78,2 ýaşa çenli ýaşajakdygyny...

11.05.2024 16:35
18654

Alymlar Bethoweniň ölüminiň syryny açdylar

Uzak wagtlap beýik nemes kompozitory Lýudwig wan Bethowen gurşun bilen zäherlendirilip öldürilendir diýip hasaplanýardy. Emma Clinical Chemistry žurnalynda çap edilen täze barlag munuň ölümiň ýeke-täk sebäbi bolup...