Pyrtykala derek mandarin şiresi: öndürijiler ýetmezçilik sebäpli reseptleri üýtgedýärler

  • 31.05.2024 15:57
  • 8334
Pyrtykala derek mandarin şiresi: öndürijiler ýetmezçilik sebäpli reseptleri üýtgedýärler

Pyrtykalyň ýetmezçiligi sebäpli miwe şiresini öndürijiler mandarinlere geçmegi meýilleşdirýärler diýip, Financial Times habar berýär.

Ýaramaz howa şertleri we pyrtykallaryň iň köp eksportçysy bolan Braziliýada hasylyň bir böleginiň ýitmegi, konsentrirlenen pyrtykal şiresiniň bahasynyň ýokarlanmagyna sebäp boldy. Geçen ýyl bilen deňeşdirilende baha iki esse köpeldi.
Halkara miwe we gök önüm şireleri birleşiginiň prezidenti Kis Kuls, pudagyň hakyky çökgünlige duçar bolandygyny aýtdy. Taýýar önümleriň bahasynyň ýokarlanmagyny we pyrtykal şiresiniň önümçiliginde düýpli üýtgeşmeleri çaklady.
Bu nukdaýnazardan öndürijiler alternatiw wariantlary gözlemäge mejbur bolýarlar. Çözgütleriň biri hökmünde, howanyň üýtgemegine has çydamly mandarinlerden şire öndürmek bolup biler.
Hünärmenler mandarin şiresiniň tagamynyň pyrtykal şiresinden tapawutly boljakdygyny belläp geçýärler, ýöne dogry resept we marketing bilen önüm sarp edijisini tapyp biler.


13.02.2024 09:13
4886

Braziliýada karnawa­l hepdeligi badalga aldy ​

Braziliýada karnawal hepdesi – bu Latyn Amerikasy ýurdunyň iň meşhur aýratynlyklarynyň birine öwrülen şowhunly baýramçylyk çäresi başlandy. Elbetde, tanslaryň we şowhunyň geçirilýän ýeri Rio-de-Žaneýro bolup, her...

06.10.2023 08:50
16443

Braziliýada suwuň rekord derejede gyzmagy delfinleriň köpçülikleýin gyrylmagyna getirdi

Soňky günlerde Amazonkada gurakçylyk we suwuň temperaturasynyň ýokarlanmagy sebäpli ýüzden gowrak jansyz delfin tapyldy. Mamiraua institutynyň habar berşi ýaly, soňky ýedi günde Tefe kölünde öli delfinler tapyldy...

28.04.2023 23:52
13531

Peläniň ady Braziliýanyň sözlügine "iň gowy" sözüniň sinonimi hökmünde girizildi

Futbol boýunça üç gezek dünýä çempiony Peläniň (Edson Arantis du Nasimentu) ady "iň gowy, aýratyn, deňsiz-taýsyz, özboluşly" manysynda Braziliýada neşir edilýän Michaelis portugal diliniň sözlügine girizildi diýip...

25.12.2022 10:05
36036

Peläniň gyzy futbolçynyň ýagdaýy barada aýtdy

Braziliýanyň ýygyndysynyň düzüminde üç gezek dünýä çempiony bolan Peläniň gyzy Keli Kristina Nasimento meşhur futbolçynyň maşgalasynyň onuň aýaga galjakdygyna ynanmagy dowam edýändigini mälim etdi. Penşenbe güni...