Lebap welaýat köpugurly hassahanasyna «Dialog+» kysymly iki sany gemodializ enjamy sowgat berildi

  • 31.05.2024 12:01
  • 7687
Lebap welaýat köpugurly hassahanasyna «Dialog+» kysymly iki sany gemodializ enjamy sowgat berildi

Lebap welaýat köpugurly hassahanasyna Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna Germaniýa Federatiw Respublikasyndan satyn alnan «Dialog+» kysymly gemodializ enjamynyň ikisi sowgat berildi.

Täze gelip gowşan enjamlar Germaniýa Federatiw Respublikasynyň «B.Braun» kompaniýasynda öndürildi. Meşhur german kompaniýasynyň döwrebap tehnologiýalar esasynda işlenip taýýarlanylan täze görnüşli emeli böwrek enjamlary dializ bejergisiniň häzirki wagtda mälim bolan ähli görnüşlerini geçirmäge mümkinçilik berýär. Gany ekstrakorporal usulda arassalamak üçin niýetlenen bu enjamlar dowamly böwrek ýetmezçiligi keselinden ejir çekýän näsaglary has täsirli bejermäge, şunuň esasynda olaryň ýaşaýşyny gowulandyrmaga, ömrüniň dowamlylygyny uzaltmaga ýardam edýär.
"Türkmenistan" gazetinde bellenilip geçilişi ýaly, haýyr-sahawat gaznasynyň serişdeleriniň hasabyna welaýatyň çagalarynyň 50-ä golaýynda dürli kesel kesgitlemeleri bilen çylşyrymly operasiýalar üstünlikli geçirildi. Şeýle hem çagalaryň birnäçesi lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edildi. Eýýäm birnäçe ýyldan bäri welaýatda hut şu gaznanyň serişdeleriniň hasabyna satyn alnan «Tiz kömek» ulaglary çagalaryň saglygyny goramak ýaly sogaply işe hyzmat edýärler. Welaýat köpugurly hassahanasynda ornaşdyrylan täze enjam bu sahawatly işleriň dowamydyr. Indi bu saglyk merkezinde şeýle maksatly döwrebap enjamlaryň sany 19-a ýetdi. Ýeri gelende aýtsak, Kerki we Dänew etrap hassahanalarynda hem gemodializ enjamlarynyň 8-si bar.


09.06.2024 12:48
12771

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2537

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...

07.06.2024 11:40
18147

Dünýäde rak keseline garşy ilkinji sanjym synagdan geçirilýär: ilkinji hassanyň gürrüňi

Beýik Britaniýanyň Milli saglygy goraýyş gullugy (NHS) rak keseline garşy dünýäde ilkinji sanjymy kliniki synaglardan geçirmäge başlady. “Rak keseline garşy sanjym çykarmak” programmasyna eýýäm onlarça näsag goşuldy...

06.06.2024 11:37
6356

Daşoguz welaýatynyň saglygy goraýyş edarasyna "emeli böwrek" - Dialog+ enjamy gowşurdyldy

5-nji iýunda Daşoguz welaýatynyň Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş merkezine Germaniýa Federatiw Respublikasynyň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän meşhur “B.Braun” kompaniýasynyň iki sany “Dialog+” kysymly gemodializ...