BSGG ählumumy howplara garşy göreşmek üçin 11,1 milliard dollarlyk strategiýany kabul etdi

  • 29.05.2024 23:10
  • 4572
BSGG ählumumy howplara garşy göreşmek üçin 11,1 milliard dollarlyk strategiýany kabul etdi

Ženewada geçirilen 77-nji Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasyna gatnaşyjylar 11,1 milliard dollarlyk býujetli 2025-2028-nji ýyllar üçin Hereketleriň strategiýasyny tassykladylar. Strategiýa “howanyň üýtgemegine, garramaklyga, migrasiýa, pandemiýa howplaryna we deňlige has-da üns bermek bilen”, ähli adamlaryň saglygyny we abadançylygyny  goramaklyga gönükdirilendir – diýip, TASS habar berýär.

BSGG-niň baş edarasy bu strategiýanyň “çalt üýtgeýän geosyýasata, ylma we tehnologiýa” uýgunlaşdyrylandygyny aýtdy. Ol alty sany strategiki maksady öz içine alýar:

  • · Howanyň üýtgemeginiň barha artýan howpuna jogap bermek;
  • · Ähli ugurlaryň syýasatynda saglygyň ýaramazlaşmagynyň düýp sebäplerini nazara almak;
  • · Deslapky medisina-arassaçylyk kömegini ösdürmek;
  • · Ilatyň lukmançylyk hyzmatlary bilen gurşalyş derejesini ýokarlandyrmak;
  • · Saglyk üçin töwekgelçilikleriň öňüni almak we azaltmak;
  • · Saglyk goraýyş ulgamynda adatdan daşary ýagdaýlara çalt jogap bermek.

Şeýle hem BSGG-niň çäklerinde inçekeseli we poliomiýeliti ýok etmek strategiýasyna, ünsden düşen tropiki kesellere garşy göreşiň ýol kartasyna, howanyň üýtgeýän şertlerinde saglygy goramak boýunça çärelere we beýleki möhüm meselelere serediler. Pandemiýanyň öňüni almak baradaky 2021-nji ýyldan bäri işlenip düzülýän şertnama aýratyn üns berler.
BSGG-niň 27-nji maýdan 1-nji iýuna çenli dowam edýän esasy ýyllyk forumyna guramanyň 194 agza döwletinden wekiller çagyryldy.
Türkmenistanyň wekiliýetiniň Assambleýanyň 77-nji mejlisine gatnaşmagy baradaky meselä owal Türkmenistanyň BMG-niň Ženewadaky wekilhanasynyň ýanyndaky hemişelik wekili Wepa Hajyýew bilen BSGG-niň baş müdiri Tedros Adhanom Gebreýesusyň arasynda geçirilen gepleşiklerde ylalaşylypdy.


düýn 14:16
12230

Ýapon alymlary haýsy balyklaryň ömrüňi uzaldýandygyny anykladylar

Ýaponiýanyň Nagoýa uniwersitetiniň barlagçylary ownuk balyklary kellesi, süňkleri, iç-goşy bilen bilelikde yzygiderli iýmegiň ömrüň dowamlylygyny uzaldyp biljekdigini anykladylar. Barlaga 35 ýaşdan 69 ýaş aralygyndaky...

19.06.2024 16:46
18321

Türkmen hirurglary Nýurnbergde hünärlerini ýokarlandyrýarlar

Alty hepdelik tejribe alyşmak maksatnamasynyň çäklerinde türkmen hirurglarynyň topary Germaniýanyň torakal we umumy hirurgiýa ugurlary boýunça öňdebaryjy lukmançylyk merkezlerinden biri bolan Nýurenberg klinikasynda...

09.06.2024 12:48
13110

Türkmenistanda halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropileni öndüriler

Türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow ýerli polipropilen çig malyndan halkara talaplaryna laýyk gelýän lukmançylyk polipropilenini öndürmek boýunça zerur işleriň geçirilmeginiň zerurdyny belledi...

07.06.2024 13:13
2648

Bürmege garşy sanjym Parkinson keseliniň öňüni alyp biler

Ysraýylyň alymlary, megerem, Parkinson keseliniň öňüni almagyň usulyny tapan bolsalar gerek. Olaryň MedRxiv web sahypasynda çap edilen barlagynda görkezilişine görä, bürmege garşy sanjym edilen adamlaryň bu neýrodegeneratiw...