Türkmenistanyň Ženewadaky hemişelik wekili BSGG-niň baş sekretary bilen duşuşdy

  • 16.05.2024 13:53
  • 5634
Türkmenistanyň Ženewadaky hemişelik wekili BSGG-niň baş sekretary bilen duşuşdy

13-nji maýda BMG-niň Ženewadaky wekilhanasynyň ýanyndaky Türkmenistanyň hemişelik wekili Wepa Hajiýew Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň baş sekretary Tedros Adhanom Gebreýesus bilen duşuşdy.

Duşuşygyň barşynda taraplar hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan meselelerini we geljegini maslahatlaşdylar. Şu ugurlara aýratyn üns berildi:

  • Jemgyýetçilik saglygy we öňüni alyş ulgamyny gurnamak;
  • Arassaçylyk gözükdirmesi;
  • Sagdyn durmuş ýörelgelerini we sorty wagyz etmek;
  •  Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we irki döwürde ýüze çykarmak;
  • Ilat arasynda maglumatlary ýaýratmak işini geçirmek.

Şeýle hem taraplar 27-nji maýdan 1-nji iýun aralygynda türkmen wekiliýetiniň Bütindünýä saglygy goraýyş assambleýasynyň 77-nji mejlisine gatnaşmak meselesine degip geçdiler.
Ýokanç däl keselleriň öňüni almak we olara garşy göreşmek boýunça Aşgabat Jarnamasynyň 10 ýyllygyna bagyşlanyp, ýokanç däl kesellere garşy göreşmek boýunça 2024-nji ýylyň dekabrynda ýokary derejedäki forum ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar foruma BSGG-niň baş sekretarynyň gatnaşmak mümkinçiligine garadylar.


şu gün 20:45
18

Aşgabatda Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýy açyldy

Şu gün, 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň gününde paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumynda iki gatly 136 sany ýaşaýyş jaýyň açylyp ulanmaga berilmegi mynasybetli dabara geçirildi.   Aşgabat ajaýyp...

şu gün 12:24
5751

GDA-nyň Hökümet Baştutanlary Aşgabatda birnäçe möhüm çözgütleri kabul etdiler

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň mejlisinde dürli ugurlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmaga gönükdirilen birnäçe resminama gol çekildi. Mejlise Azerbaýjanyň, Belarusyň, Gazagystanyň...

şu gün 09:44
3952

Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasyny gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Patyşasy Abdulla II bin Al Husseýne Iordaniýa Haşimit Patyşalygynyň Garaşsyzlyk güni mynasybetli mähirli gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi...

düýn 21:46
4913

Serdar Berdimuhamedow Gazagystanyň Premýer-ministri Olžas Bektenowy kabul etdi

24-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Hökümet Baştutanlarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin ýurdumyza gelen Gazagystan Respublikasynyň Premýer-ministri Olžas...