Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

  • 27.05.2024 16:41
  • 6689
Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

Hytaýyň Döwlet Internet-maglumat kanselýariýasy (CAC) Chat Xi PT atly täze uly dil modelini hödürledi. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň işleri we çykyşlary esasynda tälim berlen diýip, döwlet kanselýariýasynyň resmi makalasyna salgylanýan Financial Times habar berýär.

Chat Xi PT soraglara jogap berip, hasabatlary döredip, maglumatlary jemläp we hytaý dilinden iňlis diline terjime edip bilýär.
Işläp düzüjiler: "Korpusyň tejribesi we abraýy döredilen mazmunyň ussatlygyny kepillendirýär" – diýip mälim etdiler.
Häzirki wagtda bu model CAC-da gözleg maksatlary üçin ulanylýar, ýöne geljekde ony ulanyjylaryň giň köpçüligine hödürlemek meýilleşdirilýär.
Xi PT PT-iň döredilmegi Hytaýyň Amerikanyň OpenAI kompaniýasynyň ChatGPT-i ösdürmegine beren jogabydyr diýip, çeşme belleýär.
2023-nji ýylyň dekabrynda Hytaýyň kiberhowpsuzlyk birleşigi 100 million resminamadan ybarat ilkinji jemgyýetçilik maglumatlar bazasyny açdy. Onuň AI-ni taýýarlamakda döredijiler tarapyndan ulanylýandygy habar berildi. Maglumatlar bazasyna, esasan, hökümet resminamalary we döwlet habar beriş serişdeleriniň neşirleri girdi.


20.06.2024 14:24
12522

Hytaý dünýäde iň uly Gün elektrik stansiýasyny işe girizdi

Hytaýda 3,5 GWt kuwwatly, dünýäde iň uly Midong Gün elektrik stansiýasy ulanylmaga berildi. Sinszýanyň demirgazyk-günbatarynda, Urumçiniň golaýynda ýerleşýän bu toplum 133,5 inedördül kilometr meýdany tutýar we...

20.06.2024 14:09
5781

Hytaýda smartfony kamera öwürýän aksessuar döredildi

Hytaý startapy bolan Sneaki Design islendik häzirki zaman smartfonyny professional kamera öwürmäge ukyply aksessuar bolan - SwitchLens-i hödürledi. Bu barada New Atlas neşiri ýazdy. Enjam ýokary takyk suratlary...

16.06.2024 11:37
18060

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

14.06.2024 14:49
4000

Hytaýly alymlar adam derisiniň elektron taýyny döretdiler

Hytaýyň Singhua uniwersitetiniň alymlary bionik 3D arhitekturaly dünýäde ilkinji "elektron derini" döretdiler. Ol adamyň beden agzasynyň gurluşyna we wezipelerine öýkünýär. Science žurnalynda beýan edilen täze...