Aşgabatda Ankara köçesinde durky täzelenenden soň №142 AÝGB açyldy

  • 26.05.2024 19:54
  • 14830
Aşgabatda Ankara köçesinde durky täzelenenden soň №142 AÝGB açyldy

25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli Köpetdag etrabynyň Ankara köçesinde ýerleşýän 142-nji ýangyç guýujy bekedi düýpli durky täzelenip ulanylmaga berildi. Bu barada ORIENT agentligi habar berdi.

 

Döwrebaplaşdyrylan ýangyç bekedi häzirki zaman hyzmat ülňülerine we daşky gurşawyň howpsuzlygynyň talaplaryna laýyk gelýär. Bu ýerde müşderiler üçin amatly şertler döredilendir.
142-nji täzelenen ýangyç guýujy bekediniň kuwwaty bir gije-gündiziň dowamynda 1500 awtoulaga hyzmat etmäge niýetlenendir. Desganyň umumy meýdany 1 gektara barabardyr. TNÖ kybap görnüşinde bezelip, onuň çäginde operator binasy, ýangyç ammary, ýangyç guýujy kolonkalaryň 10 sanysy, her biri 60 m³ 5 sany ýangyç rezerwuary, turbageçirijiler we beýleki zerur bolan inženerçilik desgalary bar. Hemme enjamlar kesgitlenen sanitariýa, ýangyna garşy we tehniki ülňilere laýyk gelýär we desganyň daşky gurşaw üçin howpsuzlygyny üpjün edýär.


düýn 23:45
23

Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk...

düýn 15:59
5398

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

düýn 15:49
6021

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

düýn 15:24
1821

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...