3-nji iýunda Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçiriler

  • 26.05.2024 09:23
  • 7393
3-nji iýunda Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýöriş geçiriler

3-nji iýun – Bütindünýä welosiped güni mynasybetli Türkmenistanda birnäçe bedenterbiýe-sport we sagdyn-durmuş çärelerini geçirmek meýilleşdirilýär. Şol çärelere taýýarlyk görlüşi barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi.

Şunuň bilen baglylykda,

  • 3-nji iýunda Aşgabatda köpçülikleýin welosipedli ýörişi guramak göz öňünde tutulýar;
  • 31-nji maý – 3-nji iýun aralygynda ýurdumyzyň welosport boýunça ýygyndy toparynyň türgenleriniň gatnaşmagynda ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň Mary-Tejen-Aşgabat böleginiň ugry bilen uzynlygy 335 kilometr aralyga dört tapgyrdan ybarat welosipedli ýörişi geçirmek meýilleşdirilýär;
  • 27-nji maý – 3-nji iýun aralygynda Olimpiýa şäherjiginiň “Welotrek” sport toplumynda “Siz bilen sportda gadamlar batly, Ak geljege ýörelgämiz Arkadag” atly welotrek boýunça Türkmenistanyň birinjiligini geçirmek göz öňünde tutulýar.

Serdar Berdimuhamedow Bütindünýä welosiped güni mynasybetli giňden hem-de dabaraly belläp geçmek üçin gowy taýýarlyk görülmegini, şeýle hem bu baýram mynasybetli paýtagtymyzda hem-de welaýatlarda bedenterbiýe-sport çärelerini talabalaýyk geçirilmegini wise-premýere tabşyrdy. 


17.06.2024 22:49
9490

Türkmenistanly karateçiler Merkezi Aziýanyň çempionatynda 9 medal gazandylar

Türkmenistanyň adaty karate boýunça milli ýygyndy toparynyň agzalary Merkezi Aziýanyň çempionatynda 4 altyn, 3 kümüş hem-de 2 bürünç medallaryna eýe boldular. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar...

14.06.2024 16:48
10351

Türkmen futbolçylary U20 we U17 Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşyndaky garşydaşlaryny bildiler

Kuala-Lumpurda (Malaýziýa) Aziýanyň Futbol Konfederasiýasynyň öýünde ýetginjekler we ýaşlar ýygyndylarynyň arasynda futbol boýunça Aziýanyň Kubogy – 2025-iň saýlama ýaryşynyň bije çekişligi boldy.     Türkmenistanyň...

13.06.2024 14:02
16494

Gurban Berdiýew "Turan" klubuna tälimçilik eder

Gurban Berdiýew "Turan" (Towuz şäheri) azerbaýjan klubunyň baş tälimçisi bolar. Bu barada klubuň wise-prezidenti Ali Balakişiýew aýtdy diýip, Ria NOWOSTI habar berýär. «Gurban Berdiýew "Turanyň" baş tälimçisi bolar...

13.06.2024 06:48
14733

Türkmenistanyň milli ýygyndysy dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryny tamamlady: netijeler

11-njy iýunda Dünýä çempionaty – 2026-nyň saýlama tapgyrynyň “E” toparçasynda çykyş edýän Türkmenistanyň hem-de Gonkongyň milli ýygyndylary jemleýji, altynjy tapgyryň çäginde duşuşdylar. Paýtagtymyzdaky “Aşgabat”...