Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

  • 24.05.2024 21:29
  • 4454
Oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler

2024-nji ýylyň oktýabr aýynda Ermenistanyň Türkmenistandaky Medeniýet günleri geçiriler. Bu baradaky mesele ýakynda Aşgabat şäherinde Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanyp medeniýet ministrleri derejesindäki halkara maslahatyň çäklerinde Türkmenistanyň Medeniýet ministri Atageldi Şamyradow bilen Ermenistanyň Bilim, ylym, medeniýet we sport ministri Žanna Andreasýanyň duşuşygynda ara alnyp maslahatlaşyldy.

Duşuşykda medeniýet pudagyndaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlyk meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy. Taraplar ilkinji nobatda iki döwletiň döwlet ýolbaşçylarynyň medeni-gumanitar ugrundaky hyzmatdaşlygy ösdürmege aýratyn üns berýändiklerini bellediler.
Türkmenistan bilen Ermenistanyň arasynda medeni-gumanitar ugrunda ýetilen anyk sepgitler we ýola goýlan ýakyndan hyzmatdaşlyk bar. Iki döwletiň medeniýet günleri yzygiderli geçirilýär. Türkmenistanyň Ermenistandaky Medeniýet günleriniň 2023-nji ýylda geçirilendigini bellemek bolar.  
Şol bir wagtda Ermenistanyň simfoniki orkestriniň ýerine ýetirmeginde ermeni kompozitory Arno Babajanýana bagyşlanan konsertiniň Aşgabat şäherinde geçirilmegi baradaky meseläniň üstünde durup geçdiler.


düýn 09:41
15473

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4424

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6307

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
9034

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...