ABŞ adamlary 2 aýyň içinde Marsa eltip biljek raketa döretmekçi bolýar

  • 24.05.2024 21:31
  • 9670
ABŞ adamlary 2 aýyň içinde Marsa eltip biljek raketa döretmekçi bolýar

Arizonadan (ABŞ) Howe Industries kompaniýasy impulsly plazma raketasyny döretmegiň üstünde işleýär. NASA-da aýtmaklaryna görä, ol  Marsa uçuş wagtyny iki aýa çenli gysgaldyp biler.

Täze tehnologiýa aşa gysylan ýadro ýangyjyna esaslanýar we 5000 sekunt udel impulsly 100 000 Nýuton öndürmäge ukyply, bu häzirki zaman raketa hereketlendirijilerinden 10 esse ýokarydygyny aňladýar.
Marsdan başga-da, şeýle raketa, meselem, asteroidleriň guşagyna barmak ýaly, beýleki kosmos missiýalarynda hem ulanylyp bilner. Mundan başga-da, täze tehnologiýa kosmiki radiasiýadan goragly has agyr ýyldyzara uçýan kosmiki apparatlar üçin amatlydyr.
Häzirki wagtda NASA we SpaceX adamlary hem-de ýükleri Aýa we Marsa tygşytly daşamak üçin täze kosmos gämisini taslamagyň üstünde işleýärler. Hususan-da, Ilon Maskyň kompaniýasy planetalarara uçuşlar üçin niýetlenen, aşa agyr kosmos gämisi bolan Starship-iň uçuş synaglaryny geçirýär.


şu gün 20:07
30

Boeing Starliner-iň yzyna gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen ýene yza süýşürildi

Boeing korporasiýasynyň iki astronawt bilen CST-100 Starliner gämisiniň orbitadan Ýere gaýdyp gelmegi näbelli möhlet bilen yza süýşürildi. Bu barada ABŞ-nyň Aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça milli...

şu gün 18:58
438

Marsda ses nähili ýaňlanýar? Alymlar Gyzyl planetada sesiň üýtgeşik häsiýetleri barada gürrüň berdiler

Perseverance Mars roweri tarapyndan toplanan maglumatlary öwrenmek bilen, alymlar Gyzyl planetada sesiň häsiýetleri barada birnäçe geň galdyryjy açyşlary etdiler. Görlüp oturylsa, Marsdaky ses Ýerdäkiden düýpgöter...

düýn 14:09
3790

Bostonly startap pagta süýjüniň taýýarlanyş tehnologiýasy boýunça ösümlik etini ösdürip ýetişdirýär

Ösümlik esasly etiň alternatiwalaryny işläp taýýarlamaga ýöriteleşen bostonly (ABŞ) startap 11 million dollar möçberinde maýa goýumyny aldy diýip, TechCrunch ýazýar. Kompaniýa pagta süýji önümçiligine meňzeş ösümlik...

20.06.2024 00:02
5233

Starliner bilen bagly näsazlyklar: ekipažyň yzyna gaýdyp gelmegi 26-njy iýuna süýşürildi

NASA we Boeing Starliner-yň Halkara kosmos stansiýasyndan (HKS) yzyna gaýdyp gelmegini yza süýşürmek kararyna geldiler. Ilkibaşda gämi 14-nji iýunda stansiýadan aýrylar diýlip meýilleşdirildi, soň sene 18-ine süýşürildi...