Gurbanguly Berdimuhamedow matam güni bilen bagly Eýranda saparda bolýar

  • 23.05.2024 08:49
  • 48987
Gurbanguly Berdimuhamedow matam güni bilen bagly Eýranda saparda bolýar

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy, hormatly Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasyndaky matam güni bilen bagly öz saparyny amala aşyrýar.

Ýatlap geçsek, 19-njy maýda Eýranyň Prezidenti Ebrahim Raisiniň dikuçary ýurduň demirgazyk-günbatarynda dag gerişlerinde heläkçilige uçrady. Dikuçardakylaryň ählisi, şol sanda ýurduň Prezidenti, DIM-niň ýolbaşçysy Hoseýn Amir Abdollahian, Gündogar Azerbaýjan welaýatynyň gubernatory Malek Rahmati we aýatolla Mohammad Ali al-e-Haşem aradan çykdy.
Merhumlary jaýlamak çäresi maý aýynyň 23-ine bellenildi. Eýranda bäş günlük matam yglan edildi.
Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy bolup geçen pajygaly waka sebäpli Eýranyň ýolbaşçylygyna 
gynanç bildirdiler
20-nji maýda Eýranyň beýik ruhy lideri Aýatolla Ali Hamenei ýurduň prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn birinji wise-prezident Mohammad Mohberiň ýerine ýetirjekdigini yglan etdi.
Eýranyň Ýaragly Güýçleriniň Baş ştabynyň başlygy Mohammad Bageri dikuçaryň heläkçilige uçramagynyň sebäplerini derňäp başlamagy tabşyrdy.
28-nji iýunda Eýranda nobatdan daşary prezident saýlawlary geçiriler.


düýn 16:46
5792

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
12029

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
1957

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
7759

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...