Türkmenistan Eýranyň Prezidentiniň aradan çykmagy zerarly ýurduň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

  • 20.05.2024 13:02
  • 57487
Türkmenistan Eýranyň Prezidentiniň aradan çykmagy zerarly ýurduň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Ebrahim Raisiniň aradan çykmagy zerarly Eýranyň ýolbaşçylaryna gynanç bildirdiler. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.

Heläkçilikli hadysa 19-njy maýda Eýranyň Gündogar Azerbaýjan welaýatynda bolup geçdi.
Mehr agentliginiň habar bermegine görä, Ebrahim Raisi, DIM-niň ýolbaşçysy Hoseýn Amir Abdollahian we Azerbaýjana sapar bilen baran wekiliýetiň beýleki agzalary yzyna dolanyp gelýän wagtlary ýurduň demirgazyk-günbatarynda daglyk ýerlerde dikuçar heläkçiligine uçrapdyrlar.
Ýurduň Prezidentinden we DIM-niň ýolbaşçysyndan başga-da, şol dikuçarda Tebriziň ymamy Mohammad Ali al-Haşem, Gündogar Azerbaýjan welaýatynyň ýolbaşçysy Malek Rahmati, uçaryň ekipažy we bir sany goragçy bar eken.
Maglumaty Eýranyň wise-prezidenti Mohsen Mansuri tassyklady.
Reuters agentliginiň ýazmagyna görä, Raisi aradan çykandan soň Eýranyň Prezidentiniň wezipesini wagtlaýyn ýurduň birinji wise-prezidenti Mohammad Mohber ýerine ýetirer. Ol Parlamentiň ýolbaşçysy we Eýranyň kazyýet häkimiýetiniň ýolbaşçysy bilen bilelikde täze prezident saýlawlaryny geçirjek geňeşiň düzümine girdi. Nobatdan daşary saýlawlar Raisi aradan çykandan soňky 50 günüň içinde geçiriler.


13.06.2024 07:39
3677

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...

12.06.2024 16:08
8064

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 18-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 15:34
5175

Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň Döwlet sirklerinde şüweleňler geçiriler

Türkmenistanyň Döwlet sirki 16-njy iýunda sagat 18:00-da sirk oýunlaryny görmäge çagyrýar. Çykyşlaryň dowamynda sahnada Türkmenistanyň Döwlet sirkiniň artistleriniň dünýä belli “Galkynyş” milli at üstündäki oýunlar...

12.06.2024 01:47
39376

Ogulgerek Berdimuhamedowa Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň maşgalasyna ýüpekden dokalan haly sowgat berdi

Koreýa Respublikasynyň Prezidentiniň saparynyň ikinji gününiň çäklerinde türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa dostlukly ýurduň baştutanynyň maşgalasy Kim...