Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, duýgudaşlyk bildirdi

  • 21.05.2024 23:59
  • 34230
Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, duýgudaşlyk bildirdi

21-nji maýda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna gelip, goňşy ýurduň wekillerine duýgudaşlyk bildirdi. Türkmen halkynyň Milli Lideri şu agyr pursatda gurban bolanlaryň dogan-garyndaşlaryna hem-de ýakynlaryna ýürekden gynanç we medet beriji sözlerini beýan etdi.

Gurbanguly Berdimuhamedow Eýranyň paýtagtymyzdaky ilçihanasynda goňşy ýurduň  Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ali Mojtaba Ruzbehani  bilen gürrüňdeş bolup, goňşy halklar üçin şeýle agyr pursatlarda olara duýgudaşlyk bildirmegiň türkmen halkyna mahsus häsiýetleriň biridigini belledi.
Türkmen halkynyň Milli Lideri Eýran Yslam Respublikasynda bolup geçen dikuçar heläkçiligi baradaky habaryň çuňňur gynanç duýgusy bilen kabul edilendigini aýdyp, “bu pajygaly heläkçilikde goňşy  ýurduň ýolbaşçysy, meniň gadyrly doganym Seýed Ebrahim Raisiniň aradan çykandygyny” belledi.

“Seýed Ebrahim Raisi görnükli syýasatçy we parasatly döwlet işgäri bolmak bilen, öz halkynyň abadan we bagtyýar durmuşda ýaşamagy ugrunda örän uly işleri bitirdi. Ol türkmen-eýran dostlukly gatnaşyklaryny has-da berkitmäge ägirt uly şahsy goşandyny goşdy.

Onuň biwagt aradan çykmagy bilen, Siziň ýurduňyz Watanyna hyzmat eden wepaly ogluny, Türkmenistan bolsa, hakyky dostuny ýitirdi” diýip bellemek bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow şol dikuçarda Seýed Ebrahim Raisiniň ýanynda bolan ýokary wezipeli  wekiliýet agzalarynyň hem wepat bolmagynyň has-da gynandyryjydygyny aýtdy.
Şeýle hem Gurbanguly Berdimuhamedow türkmen-eýran mizemez dost-doganlygynyň nyşany hökmünde Hatyra kitabynda ýazgy galdyrdy.
Soňra Türkmenistanyň müftüsi öten-geçenleri ýatlap, aýat-doga okady.

Türkmenistanyň Prezidentiniň tabşyrygy boýunça daşary işler ministri Raşid Meredow hem Eýran Yslam Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasyna baryp, bu ýerde Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Saýed Ebrahim Raisi we daşary işler ministri Hoseýin Amir Abdollahianyň hem-de beýleki resmi adamlaryň dikuçar heläkçiliginde aradan çykmagy zerarly geçirilen ýas çäresine gatnaşdy.
Ilçihananyň kabul edişlik zalynda Raşid Meredow ilçihanada döredilen Hatyra kitabynda Türkmenistanyň Hökümetiniň we halkynyň adyndan ýazgy galdyryp, onda aradan çykanlaryň garyndaşlaryna we ýakynlaryna, şeýle hem tutuş Eýranyň halkyna çuňňur gynanjyny bildirdi.


düýn 09:41
15915

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4424

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6367

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
9048

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...