Türkmenistan we RF Puşkin adyndaky teatryň täze binasynyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar

  • 21.05.2024 15:22
  • 11059
Türkmenistan we RF Puşkin adyndaky teatryň täze binasynyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar

Russiýa we Türkmenistan Aşgabatda A.S.Puşkin adyndaky drama teatrynyň täze binasynyň gurluşygyny maslahatlaşýarlar. Bu barada TASS agentliginiň žurnalistlerine RF-niň medeniýet ministriniň orunbasary Andreý Malyşew habar berdi.

«Türkmenistan bilen geňeşmelerimiz gurluşyk işleriniň tiz wagtda başlanjakdygyna ýardam eder diýip umyt edýäris. Bizde eýýäm bu babatda Täjigistan bilen hereket edýän tejribämiz bar. Duşenbede Maýakowskiý adyndaky teatryň gurluşygy başlandy. Şonuň üçin hem tejribämizi bu ýerde hem ulanyp bileris" diýip, Malyşew belledi.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry 1926-njy ýylyň güýzünde esaslandyryldy, 1937-nji ýylda bolsa rus nusgawy şahyry Puşkiniň adyny aldy. Häzirki wagtda teatr Magtymguly şaýolunyň ugrunda ýerleşýär.


düýn 09:41
14793

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
4333

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

17.06.2024 18:26
6243

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
9016

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...