Müsürde faraonlaryň guburlarynyň aşagyndan syrly desga tapyldy

  • 20.05.2024 12:05
  • 17066
Müsürde faraonlaryň guburlarynyň aşagyndan syrly desga tapyldy

Arheologlar uzakdan zondirleme usulyny ulanyp, Müsürdäki Giza gonamçylygynyň golaýynda ýeriň astyndan L görnüşli syrly desgany tapdylar. Alymlar munuň nähili desgadygyny we nirä eltýändigini heniz bilenoklar diýip, Archaeological Prospection žurnalyna salgylanýan Hi-Tech ýazýar.

Bu täsinlik ýeriň astyndan, iki metr çuňlukdan tapyldy. Onuň uzynlygy azyndan 10 metr bolup, çäge basypdyr. Alymlar munuň ýerasty girelge bolup biljekdigini çaklaýarlar, ýöne nirä alyp barýanyny indi anyklamaly.
Desganyň günbatar böleginde şa maşgalasynyň agzalary we ýokary derejeli hökümet işgärleri jaýlanypdyr. Mazarlaryň köpüsinde tekiz üçekli ýerüsti gönüburçly daş ýa-da toýun kerpiçden gurluşlarynyň - mastabalarynyň bardygy bellendi. Emma, gonamçylygyň merkezinde hiç hili ýerüsti desga ýok ýeri hem bar.
Gözlegçiler täsinligi tapmak üçin elektrik garşylyk tomografiýasy (ERT) we georadiolokasiýa (GPR) usullaryny ulandylar. ERT alymlara elektrik toguny ýere ibermäge we garşylygy ölçemäge mümkinçilik berýär, GPR bolsa ýeriň astyndaky desgalary gözlemek üçin elektromagnit tolkunlaryň impulslaryny ulanýar.
Häzir alymlar syrly desga barada has giňişleýin maglumat almak üçin gazuw-agtaryş işlerini dowam etdirýärler. Häzirlikçe diňe bir zat düşnükli - bu “däliziň” gelip çykyşy tebigy däl – beýle bolardan burçlary juda ýiti.


düýn 13:40
2613

ABŞ-ly alymlar derman serişdelerini keseliň göni ojagyna eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Ýuta uniwersitetiniň (ABŞ) alymlary ultrases arkaly işjeňleşdirilýän nanodamjalary  ulanyp, derman serişdelerini maksatly ýerine eltmegiň täze usulyny oýlap tapdylar. Bu usul, dermanyň zyýanly täsirlerini azaldyp...

24.06.2024 13:18
3145

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

24.06.2024 13:13
8059

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

24.06.2024 13:06
7591

Ilkinji gezek bökýän sülük surata düşürildi. Olarda bu ukybyň barlygy köp ýyllardan bäri jedellidi

Amerikaly alymlar sülügiň azyndan bir görnüşiniň, ýagny Chtonobdella fallax-yň böküp bilýändiginiň subutnamasyny ýazgy etdiler. Bu, öň bar bolan, ýöne tassyklanmadyk gözegçilikleri subut edýär we ýüz ýyldan gowrak...