Türkmen wekiliýeti Eýranyň Gürgen şäherinde zyýarat sapary bilen boldular

  • 19.05.2024 13:10
  • 15738
Türkmen wekiliýeti Eýranyň Gürgen şäherinde zyýarat sapary bilen boldular

Türkmenistanyň wekilçilikli topary Eýran Yslam Respublikasynyň Gülistan welaýatynyň Gürgen şäherinde zyýarat sapary bilen boldy diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron neşiri habar berýär.

Gürgen şäheri welaýatyň edara ediş merkezi bolmak bilen, ol Hazar deňzinden 30 kilometr töweregi gündogarda ýerleşýär.
Eýranyň Gülistan welaýatynyň häkimliginiň we ýerli medeniýet hem-de sungat wekilleriniň guramagynda ýaýbaňlandyrylan medeni-köpçülikleýin çärelerde dost-doganlyk gatnaşyklarynyň ösüşi, medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň ýeten derejesi öz beýanyny tapdy. Şunda ýokary derejede geçirilýän duşuşyklaryň we gepleşikleriň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlar boýunça ösdürilmegine giň mümkinçilikleri açýandygy bellenildi.
Şol gün Eýranyň Gülistan welaýatynyň häkimliginiň ýolbaşçylary bilen türkmen wekiliýetiniň agzalarynyň çaý başyndaky duşuşygy geçirildi. Onda akyldar şahyryň ýubileý dabaralaryny giňden ýaýbaňlandyrmak we şahyryň döredijilik dünýäsini ylmy esasda öwrenmek bilen baglanyşykly meseleler boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alyşmalar boldy.


20.06.2024 14:30
3886

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň bäsleşiginiň ýeňijileri yglan edildi

Türki dünýäsiniň ýaş suratkeşleriniň «Änew – türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024»-iň çäklerinde TÜRKSOÝ-nyň guran «Türki halklaryň we Türkmenistanyň medeni mirasy» temasy boýunça geçirilen bäsleşigiň netijeleri...

19.06.2024 17:29
5416

Talyplaryň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwaly geçirildi

«Aşgabat» aýdym-saz merkezinde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň döredijilikli höwesjeň talyplarynyň arasynda «Talyp joşguny – 2024» döredijilik festiwalynyň jemleýji tapgyry geçirildi. Jemgyýetçilik guramalaryň...

18.06.2024 09:41
21786

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

17.06.2024 22:19
5502

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...