Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

  • 19.05.2024 12:10
  • 4431
Ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň reýtingi hödürlendi. Olaryň 171-isi ABŞ-da, 80-isi Hytaýda

Dünýäde iň ýokary öndürijilikli superkompýuterleriň täzelenen Top-500 reýtingi hödürlendi. Sanawyň ilkinji bäş orny üýtgewsiz galdy. Eýýäm üçünji gezek birinji orny ABŞ-nyň Energetika ministrliginiň Ok-Rij milli barlaghanasyndan Frontier superkompýuteri eýeleýär diýip, Habr portaly habar berýär.

8,7 million AMD EPYC 64C 2GHz prosessor ýadrosy bilen üpjün edilen Frontier 1,206 ekzaflops öndürijiligi görkezýär. Bu reýtingdäki beýleki superkompýuterlerden ep-esli ýokarydyr.
Ikinji orunda ABŞ-nyň Argonn milli barlaghanasyndan Aurora klasteri ýerleşdi. Onuň öndürijiligi ýadrolaryň sanynyň 4,8 milliondan 9,2 milliona çenli artdyrylmagynyň netijesinde 585 petaflopsdan 1,012 ekzaflopsa çenli ýokarlandy.
Üçünji orny Microsoft kompaniýasynyň Eagle superkompýuteri eýeledi. Ol 2 million Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz prosessor ýadrosyna eýe bolup, 561 petaflops öndürijiligi berýär.
Dördünji orunda RIKEN fiziki-himiki gözlegler institutyndan ýapon superkompýuteri Fugaku, bäşinji orunda Finlýandiýadaky Ýewropa superkompýuter merkeziniň (EuroHPC) LUMI superkompýuteri ýerleşdi.
Belläp geçsek, reýtingde 171 sany superkompýuter (umumy öndürijiligiň 34,2%-i) bilen ABŞ agdyklyk edýär. Hytaý 80 sistema (16%) bilen ikinji orny eýeleýär. Olaryň yzyndan Germaniýa (40), Ýaponiýa (29), Fransiýa (24), Beýik Britaniýa (16), Günorta Koreýa (13), Italiýa (11), Kanada (10) we Niderlandlar (9) gelýär.
Operasion sistemalaryň reýtinginde henizem Linux öňdebaryjydyr, prosessorlaryň arasynda bolsa CPU Intel agdyklyk edýär. Ýarym ýylyň içinde reýtingiň ähli sistemalarynyň umumy öndürijiligi 7-den 8,2 ekzaflopsa çenli, prosessor ýadrolarynyň sany bolsa 106,3 milliondan 114,6 milliona çenli ýokarlandy.


12.06.2024 14:18
21904

ABŞ-nyň ýaşaýjysy suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl bolan gyýagyny tapdy

Florida ştatynyň Tampa şäheriniň 29 ýaşly ýaşaýjysy Aleks Lundberg suw astynda ýüzüp ýörkä mastodonyň ýaşy 10 million ýyl diýlip çak edilýän gyýagyny tapdy. Daily Mail-iň habar bermegine görä, agramy 27 kg bolan...

11.06.2024 07:02
8997

Täsin hyzmat: Hytaýly zenan 12 ýyl bäri nätanyşlara gijäniň rahat bolmagyny arzuw edýär

Hytaýly Çžumeý eýýäm 12 ýyl bäri adaty bolmadyk hyzmaty hödürleýär: arzuwlar, höweslendiriji sözler we goşgular bilen nätanyş adamlara gije SMS ýazýar. Şeýle SMS-iň bahasy bary-ýogy 1 ýuan. 12 ýylyň dowamynda Çžumeý...

07.06.2024 13:10
17288

ABŞ-da kongresmeniň içgysgynç çykyşy 6 ýaşly oglunyň "tagallalary bilen" millionlarça tomaşa gazandy

ABŞ-nyň kongresmeni Jon Rouzyň işe getiren alty ýaşly oglunyň ýüz-gözüni oýnadyşy we hereketleri kakasynyň çykyşyndan has özüne çekiji boldy diýip, Meduza habar berýär. 3-nji iýunda Tennessi ştatyndan respublikaçy...

05.06.2024 14:56
22984

Trampyň gadagan etmek islän TikTok platformasynda açan akkauntyna bir günde 3 mln adam ýazyldy

ABŞ-nyň öňki Prezidenti Donald Tramp TikTok-da hasaba alnandan soň, bir günüň dowamynda kanala 3 million adam ýazyldy, onuň platformadaky ilkinji wideosy 56 milliondan gowrak tomaşa ýygnady diýip, Afişa Daily habar...