Germaniýanyň öňki kansleri Angela Merkel memuarlaryny çykarar

  • 17.05.2024 18:02
  • 7959
Germaniýanyň öňki kansleri Angela Merkel memuarlaryny çykarar

Germaniýanyň öňki kansleri Angela Merkel memuarlaryny çykarar, kitap “Erkinlik. Ýatlamalar 1954-2021” adyny alar. Bu barada “Pan Macmillan” amerikan neşirýatyna salgylanyp, The Guardian habar berýär.

Memuarlar şu ýylyň noýabr aýynda çykar. Bu kitapda syýasatçy GDR-de çagalygyndan başlap, tä syýasy karýerasyna we GFR häkimiýetiniň ýokary eşelonlarynda işine başlaýança geçen durmuş ýoly barada jikme-jik gürrüň berer.
Memuarlaryň adyny düşündirmek bilen, Merkel esasy maksadynyň özi üçin erkinligiň nämedigi baradaky soraga jogap bermekdigini aýtdy. Syýasatçynyň bellemegine görä, bu sorag onuň bütin ömrüni eýeleýär.
Şeýle-de, memuarlarda dünýäniň iň täsirli adamlary bilen geçirilen duşuşyklardan we söhbetdeşliklerden ýatlamalar we netijeler getiriler, kitap Germaniýanyň we umuman, dünýä syýasatyndaky öwrülişikli pursatlar hem-de biziň häzirki günümizi kesgitlän çözgütleriň kabul edilişi barada gürrüň berer.


12.05.2024 16:12
7970

UEFA Ýewro – 2024-iň resmi aýdymyny hödürledi

Italiýanyň “Meduza” elektron triosy, “Grammy” baýragyna dalaşgär amerikan pop-rok topary “OneRepublic” we germaniýaly aýdymçy Leony 2024-nji ýylyň futbol boýunça Ýewropa çempionatynyň resmi aýdymyny hödürlediler...

02.04.2024 14:38
13188

Adidas Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçelerinde 44-lük belgini gadagan edýär

Adidas kompaniýasy Germaniýanyň milli ýygyndysynyň köýnekçeleri sargyt edilende janköýerlere 44-lük oýun belgisini saýlamagy gadagan etmek kararyna geldi. Bu barada Sport Bild habar berýär. Bu milli ýygyndynyň...

16.03.2024 14:00
2943

ÝUNESKO Berliniň tehnosyny medeni mirasyň sanawyna goşdy

Berliniň tehnosy ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşuldy. Bu barada ÝUNESKO-nyň komissiýasy habar berdi. Berliniň tehno-sahnasyny ÝUNESKO-nyň sanawyna goşmak haýyşy bilen 2022-nji we 2023-nji ýyllarda...

09.03.2024 17:07
16458

Germaniýada ilkinji gezek Oraza aýy giňden belleniler

Oraza aýy Germaniýada ilkinji gezek giňden belleniler. Maýnyň boýundaky Frankfurt şäheri bu baýramçylyk üçin bezelen ýurduň ilkinji şäheri boldy diýip, MIR 24 habar berýär. Munuň esasy sebäbi indi ol ýerdäki her...