Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

  • 17.05.2024 17:57
  • 6523
Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” BAFTA baýragyna eýe boldy

Ukrainanyň adyndan Britaniýa tarapyndan geçirilen “Ýewrowideniýe – 2023” Beýik Britaniýanyň Birleşen Korollygynyň baş telewizion baýragy BAFTA Television Awards-dan “Göni ýaýlymda iň gowy şou” nominasiýasynda baýraga eýe boldy. Gowşurylyş dabarasy Londonda geçirildi diýip, baýragyň saýtynda habar berilýär.

Baýragy The Hardkiss toparyndan aýdymçy Ýuliýa Sanina bilen alypbaryjy Anna Waddingem bilelikde aldy.

“Ýewrowideniýe – 2023-i döredenleriň hemmesini gutlaýaryn. Bir ýyl geçdi, biz bolsa häzirem Liwerpulda iki ýurduň we iki medeniýetiň bilelikde döreden taryhyny mähir bilen ýatlaýarys. Bu baýrak – Ýewrowideniýe – 2023-üň owadan jemleýji akkordy” – diýip, Ýuliýa Sanina belledi.

Şeýle-de, bu nominasiýada Karlyň täç geýdirme dabarasynyň konserti we her ýyl geçirilýän Britan legionynyň Patyşalyk ýadygärlik festiwaly bäsleşdi.


11.06.2024 06:37
7435

Ed Şiran “wagtyny gözegçilikde  saklamak üçin” 10 ýyl bäri smartfonsyz ýaşaýar

Iňlis aýdymçysy Ed Şiran Therapuss podkastynda 2015-nji ýylda smartfondan ýüz öwürmek kararyna gelendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, ol yzygiderli habarlardan we ondan gyssagly jogap talap edýän “sms-leşmek...

27.05.2024 16:06
7206

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer

Beýik Britaniýa 2026-njy ýyldan başlap köpçülikleýin ýollarda awtopilotyň ulanylmagyna rugsat berer. Bu 2022-nji ýyldan bäri ähli zerur tassyklamalary başdan geçiren “Awtomatlaşdyrylan ulag serişdeleri hakynda...

18.05.2024 19:01
10019

Teýlor Swiftiň syýahaty Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetine 1 milliard funt sterling getirip biler

Teýlor Swiftiň konsert syýahaty aýdym-saz taryhynda iň girdejili bolup biler. The Eras Tour-yň Beýik Britaniýanyň ykdysadyýetini 1 milliard funt sterling ýokarlandyrmagyna garaşylýar diýip, “Business Matters” Barclays...

18.05.2024 17:03
5599

81 ýaşly Pol Makkartni ilkinji britaniýaly sazanda-milliarder boldy

Meşhur sazanda, “The Beatles” toparyny esaslandyryjylaryň biri Pol Makkartni baýlygy 1 mlrd funt sterlingden geçen ilkinji britaniýaly sazanda boldy. “The Times” neşiriniň habar berşi ýaly, geçen ýyl Poluň we onuň...