Dubaýdaky Al-Sinniýa adasyndaky dürçüler şäheriniň harabalyklary IV asyra degişli hasaplanylýar

  • 16.05.2024 13:37
  • 11827
Dubaýdaky Al-Sinniýa adasyndaky dürçüler şäheriniň harabalyklary IV asyra degişli hasaplanylýar

Arheologlar Dubaýyň 42 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Al-Sinniýa adasyndan birnäçe gadymy oturymly ýerleriň galyndylaryny tapdylar. Tapyndylar sebitiň irki taryhyny açýar diýip, BAE-niň Syýahatçylyk we arheologiýa departamentine salgylanýan Miami Herald ýazýar.

2023-nji ýylyň mart aýynda tamamlanan gazuw-agtaryş işleriniň biri gadymy dürçüleriň şäheriniň harabalyklarynda geçirilipdi. Arheologlaryň bellemegine görä, azyndan 1600 ýyl ozal bu ýerde durmuş gaýnap-joşupdyr we dür işläp bejeriş  senagaty gülläp ösüpdir.
Hünärmenler çen bilen Mesopotamiýadan getirilen köp sanly uly küýzeleriň üstünden barypdyrlar. Indi alymlar tapylan artefaktlaryň ikisinde birinji we dördünji asyrlara degişli arameý ýazgylarynyň bardygyny anykladylar.
Bu harabalyklaryň taryhy çeşmelerde agzalýan ýitip giden Tawam şäherine degişlidigi bellendi. Müňlerçe ýyl bäri sebitiň medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan dür gözlemek bu ýerde ençeme asyrlaryň dowamynda gülläp ösüpdir.
Adanyň Deýr-as-Siniýa diýlip atlandyrylýan başga bir böleginde geçirilen gazuw-agtaryş işleri hem gyzykly tapyndylary berdi. Departament tarapyndan çap edilen  suratlarda kenar ýakasyny syryp uzap gidýän daş diwarlaryň setiri görkezilýär. Görnüşine görä, olar köp sanly gönüburçly saklawjaýlary emele getirýär.
Adada soňky dört ýylyň dowamynda geçirilen gazuw-agtaryş işleri dowam etdirilse gerek.


düýn 19:40
8851

Tutanhamonyň atasy faraon Amenhotep III-niň ýüz keşbi döredildi. Ol 3400 ýyl mundan ozal ýaşap geçepdir

Braziliýaly grafika dizaýneri Sisero Morais dünýäni ýene bir paleontologik rekonstruksiýasy bilen tanyşdyrdy. Bu gezek hünärmen Gadymy Müsüriň iň meşhur faraonlarynyň biri bolan Amenhotep III-niň ýüz keşbini döretdi...

14.05.2024 15:32
23963

Geolog da Winçiniň “Mona Lizasynyň” çekilen ýerini tapdy

Italiýaly geolog we utgaşyklylykda Galkynyş eýýamynyň sungaty öwrenijisi Anne Pissorusso Leonardo da Winçiniň meşhur “Mona Liza” eserini çeken ýerini tapyp bilendigini öňe sürdi diýip, The Guardian gazeti ýazýar...

13.05.2024 13:38
12768

Gaýanyň ýüzündäki suratlar bir mahallar Saharada mal bakylandygyny görkezdi

Saharanyň iň gurak sebitleriniň birinde mallaryň suraty çekilen seýrek gaýa şekilleri tapyldy. Täze açyş sebitiň bir mahallar dürli haýwanlaryň ýaşan otluk, batgalyk we güzerli ýeri bolandygyny görkezýär diýip...

13.05.2024 11:10
7836

Alymlar superkondensatorlary döretmegiň täze usulyny oýlap tapdylar

Energiýa saklaýjy enjamlary döretmek üçin uglerodyň alternatiw çeşmelerini gözlemek bilen, alymlar towuk ýagyny superkondensatorlar üçin uglerod elektrodlaryna öwürmegiň usulyny oýlap tapdylar diýip, Tech Xplore...