Samsung Apple-iň yzysüre awtonom dolandyryş ulgamyny işläp taýýarlamakdan ýüz öwürýär

  • 16.05.2024 01:47
  • 4636
Samsung Apple-iň yzysüre awtonom dolandyryş ulgamyny işläp taýýarlamakdan ýüz öwürýär

Günorta Koreýanyň Samsung Electronics kompaniýasy Apple-iň yzysüre awtonom dolandyryş ulgamyny işläp taýýarlamakdan ýüz öwürýär. Business Korea neşiriniň maglumatlaryna görä, Samsung-yň bu ugra jogap berýän Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) bölümçesi ony ileri tutulýan ugurlaryň hataryndan aýyrdy diýip, 3Dnews ýazýar.

Samsung-yň gelen karary birnäçe şertler bilen baglanyşyklydyr. Birinjiden, awtosürüjini işläp taýýarlamak göz öňünde tutulandan has çylşyrymly we gymmat. Ikinjiden, uzak möhletleýin geljekde şeýle maýa goýumlardan geljek maliýe girdejisi näbelliligine galýar. Şeýle-de, bu ugurda Samsung-yň bäsdeşi, şol sanda üstünlik gazanmaga mümkinçiligi ýokary bolan awtoöndürijiler köpdür.
Geçen ýyl Samsung adam gatyşmazdan umumy ýoldan 200 km geçip bilen sürüjisiz awtomobiliň prototipini görkezdi. Ýöne kompaniýa bu tehnologiýany mundan beýläk ösdürmegi maksada laýyk däl hasaplady.
Awtosürüji taslamasyna öň çekilen serişdeler we işgärler robototehnika ugruna gönükdiriler.


12.04.2024 12:08
12785

Günorta Koreýada Samsung awtoulaglarynyň ady Renault diýip üýtgedildi

Öň Günorta Koreýada Samsung markaly satylan awtoulaglaryň ady Renault diýip üýtgedildi. IXBT.com-yň habar bermegine görä, bu Samsung bilen Renault-yň awtoulag pudagyndaky 20 ýyllyk hyzmatdaşlygynyň tamamlanandygyny...

13.03.2024 06:53
3555

Samsung 2027-nji ýylda elektrik awtoulaglary üçin energiýa tygşytlaýan batareýany hödürlär

Samsung korporasiýasy elektrikli ulaglar üçin batareýanyň täze görnüşini çykarmagy meýilleşdirýär. Bu barada The Register neşiri habar berdi. Awtoulag batareýalaryny işläp düzmek we öndürmek işi SDI bölümi tarapyndan...

08.03.2024 18:07
7260

Tesla ABŞ-nyň iň gymmat kompaniýalarynyň onlugyndan çykdy

Tesla ABŞ-nyň iň gymmat kompaniýalarynyň ilkinji onlugyndan çykdy. 6-njy martda geçirilen sessiýanyň jemi boýunça Tesla Inc.-iň paýnamalary 2,32% pese gaçdy, netijede Ilon Maskyň kompaniýasy bazar bahasy boýunça...

25.01.2024 16:52
9685

Apple Car 2028-nji ýylda satuwa çykarylar. Kompaniýa doly awtonom awtoulag çykarmak meýilnamasyndan ýüz öwürdi

Apple garaşylyşyndan has az aýratynlyklary bolan öz elektrik awtoulagyny bazara çykarmak kararyna geldi. Başda kompaniýa doly awtonom mümkinçilikleri we örän hyjuwly dizaýny bolan sürüjisiz Apple awtoulagyny döretmegi...