Ferrari elektromobil üçin ses generatoryny patentledi. Ol içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasar

  • 14.05.2024 15:39
  • 10548
Ferrari elektromobil üçin ses generatoryny patentledi. Ol içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasar

Ferrari kompaniýasy mart aýynda geljekki elektromobillerinde içinden ýandyrylýan hereketlendirijiniň sesini ýasajak gurluşlar bilen bagly iki patent üçin ABŞ-nyň Patent edarasyna ýüz tutdy. Bu barada Motor Authority neşiri habar berýär.

Patentleriň biri üç motory, ses generatorlary we sesi gönüden-göni salona ugrukdyrjak goşmaça kanallary bolan elektromobiliň gurluşyny görkezýär. Şeýle çemeleşme sürüjä awtomobiliň işleýşini we onuň dinamiki aýratynlyklaryny has gowy duýmaga mümkinçilik berer, bu bolsa öz gezeginde içinden ýandyrylýan hereketlendirijili awtoulaglary sürmek ýaly duýgyny döreder.
Ikinji patent sesi emele getiriş usuly bilen baglanyşyklydyr. Bu ýagdaýda ses awtomobilde ýerleşdirilen ýörite rezonatorlardan geçýän howa akymlary bilen döredilýär. Howa radiator gözenegi ýa-da awtoulagyň aşagynda ýerleşýän howa kabul edijisi arkaly alnyp bilner. Bu çemeleşme ulag serişdesiniň hereketi bilen daşky gurşawyň özara täsiriniň netijesindäki sesi döretmäge mümkinçilik berýär.


23.05.2024 13:48
9491

 1924-nji ýylda goýberilen Auto Red Bug elektrik awtoulagy auksiona çykaryldy

Seýrek Auto Red Bug elektrik awtoulagy eBay-da goýuldy. Ol 1924-nji ýylda Automotive Electric Service kompaniýasy tarapyndan öndürildi diýip, IXBT habar berýär. Agaç platformada gurlan awtoulag ajaýyp ýagdaýda...

22.05.2024 07:38
4423

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

21.05.2024 13:25
11797

Toyota "Hilux REVO BEV" modeliniň köpçülikleýin öndüriljekdigi barada mälim etdi

2025-nji ýylyň ahyrynda elektrik güýç gurluşly täze Toyota Hilux kysymly awtoulagyň çykmagyna garaşylýar. Onuň önümçiligi satylýan awtoulaglaryň 50%-i pikaplaryň paýyna düşýän ýeri bolan Tailandda ýola goýlar diýip...

18.05.2024 18:29
6681

Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar. Kia EV6 2024 täze...