Relssiz: NASA Aý “demir ýolunyň” nähili boljakdygyny aýtdy

  • 12.05.2024 22:00
  • 14006
Relssiz: NASA Aý “demir ýolunyň” nähili boljakdygyny aýtdy

NASA Aýyň üstünde ýük daşamak üçin täze ulag ulgamyny işläp düzendigini habar berdi. Taslama Robotic Lunar Surface Operations 2 (RLSO2) maksatnamasynyň çäginde durmuşa geçiriler diýip,  HotHardware salgylanýan 3DNews ýazýar.

FLOAT (Flexible Levitation on a Track – trekde erkin lewitasiýa) diýlip atlandyrylýan Aý “demir ýoly” düşünjesi üstünden ýükli arabalar lewitirlenjek çeýe üç gatly kemeriň ulanylmagyny öz içine alýar.
Lentanyň birinji gaty lewitasiýa, ikinjisi - arabalaryň hereketiniň dolandyrylyşyna, üçünjisi bolsa (islege görä) elektrik energiýasynyň öndürilişine jogapkär bolar.
FLOAT ulgamy her araba sagatda 1,6 km/sag tizlikde günde 100 tonna çenli material daşamaga mümkinçilik berer.
Häzirki wagtda taslama Aý landşaftyna öýkünilip synag ediljek prototipleri işläp düzmek tapgyrynda.
NASA-dan başga-da, 2024-nji ýylyň martynda DARPA bilen şertnama baglaşan Northrop Grumman hem  Aý ulag ulgamyny işläp taýýarlamak bilen meşgullanýar.


düýn 19:40
8851

Tutanhamonyň atasy faraon Amenhotep III-niň ýüz keşbi döredildi. Ol 3400 ýyl mundan ozal ýaşap geçepdir

Braziliýaly grafika dizaýneri Sisero Morais dünýäni ýene bir paleontologik rekonstruksiýasy bilen tanyşdyrdy. Bu gezek hünärmen Gadymy Müsüriň iň meşhur faraonlarynyň biri bolan Amenhotep III-niň ýüz keşbini döretdi...

16.05.2024 13:37
11827

Dubaýdaky Al-Sinniýa adasyndaky dürçüler şäheriniň harabalyklary IV asyra degişli hasaplanylýar

Arheologlar Dubaýyň 42 km demirgazyk-gündogarynda ýerleşýän Al-Sinniýa adasyndan birnäçe gadymy oturymly ýerleriň galyndylaryny tapdylar. Tapyndylar sebitiň irki taryhyny açýar diýip, BAE-niň Syýahatçylyk we arheologiýa...

14.05.2024 15:32
23963

Geolog da Winçiniň “Mona Lizasynyň” çekilen ýerini tapdy

Italiýaly geolog we utgaşyklylykda Galkynyş eýýamynyň sungaty öwrenijisi Anne Pissorusso Leonardo da Winçiniň meşhur “Mona Liza” eserini çeken ýerini tapyp bilendigini öňe sürdi diýip, The Guardian gazeti ýazýar...

13.05.2024 13:38
12768

Gaýanyň ýüzündäki suratlar bir mahallar Saharada mal bakylandygyny görkezdi

Saharanyň iň gurak sebitleriniň birinde mallaryň suraty çekilen seýrek gaýa şekilleri tapyldy. Täze açyş sebitiň bir mahallar dürli haýwanlaryň ýaşan otluk, batgalyk we güzerli ýeri bolandygyny görkezýär diýip...