ChatGPT-iň "atasy": Emeli aň hakykatdanam köp adamy işsiz goýar

  • 11.05.2024 17:53
  • 6688
ChatGPT-iň "atasy": Emeli aň hakykatdanam köp adamy işsiz goýar

OpenAI-ny esaslandyryjy we ChatGPT-ni döredijileriň biri bolan Sem Altman emeli aňyň (AI) ýakyn wagtda iş ýerleriniň azalmagyna sebäp bolup biljekdigi baradaky howatyrlanmanyň esassyz däldigini aýtdy.

Altman: "Häzir meni hemme zatdan beter sosial-ykdysady üýtgemeşleriň nähili  tizlikde we gerimde bolup geçjekdigi, onuň ýetirjek täsiri alada goýýar" - diýdi. AI häzirki wagtda adamlar tarapyndan ýerine ýetirilýän köp sanly wezipeleri awtomatlaşdyryp, dürli pudaklarda iş orunlarynyň ýapylmagyna sebäp bolup biler diýip hasaplaýar.
"Geljekde bu meseläniň nähili çuňlaşjakdygyna düşünmeris öýdüp gorkýaryn we bu diýseň uly, juda oýlanyşdyrýan mesele" – diýip, ol belleýär.

Halkara walýuta gaznasynyň (HPG) şu ýyl geçiren barlagy Altmanyň howatyrlanmalaryny tassyklaýar. Onda ösen ýurtlardaky işleriň 60%-ine çenlisine ösen AI tehnologiýalarynyň täsir edip biljekdigi we olaryň ýarysynyň diýen ýaly doly awtomatlaşdyrylmagynyň mümkindigi aýdylýar. Beýleki birnäçe hünärmenler hem AI-iň zähmet bazaryna ýetirip biljek ýaramaz täsiri barada duýduryş beripdiler.
Geçen ýyl Altman CNBC teleýaýlymyna beren interwýusynda käbir işlerde adamlaryň ornuny tutjak ChatGPT-den "birneme gorkandygyny" boýun alypdy. Käbir kompaniýalaryň ýolbaşçylary öndürijiligi we netijeliligi ýokarlandyrmak üçin eýýäm käbir iş ýerleriniň emeli aň bilen çalşylandygyny tassykladylar.


23.05.2024 14:09
1805

OpenAI ChatGPT-de bir sesi Skarlett Ýohanssonyň sesine meňzeşligi sebäpli öçürmeli boldy

OpenAI kompaniýasy ChatGPT çat-botynyň sesleriniň birini mejbury öçürmeli boldy, sebäbi ses aktrisa Skarlett Ýohanssonyň aýtmagyna görä, onuň “öz sesine meňzeýärdi” diýip, AP habar berýär. Aktrisa sesini ulanmaga...

17.05.2024 13:34
3409

OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýär

OpenAI-iň egindeş esaslandyryjysy we baş ylmy işgäri Suskewer kompaniýadan gidýändigini mälim etdi. Bu barada TASS habar berýär. “Men tas on ýyldan soň OpenAI-den gitmek kararyna geldim. Meniň üçin siz bilen bilelikde...

13.05.2024 22:55
10596

TikTok emeli aň tarapyndan döredilen wideolary bellik edip başlar

TikTok emeli aňyň (AI) kömegi bilen döredilen wideolar üçin awtomatiki bellik funksiýasynyň girizilendigini habar berdi. Täzelik aç-açanlygy ýokarlandyrmak we dezinformasiýa (ýalan maglumatyň ýaýradylmagy) garşy...

09.05.2024 10:57
2862

YouTube wideonyň iň gyzykly ýerine geçirýän "akylly" saraýyş funksiýasyny synag edýär

YouTube-daky wideo dolandyryşyk (wideohosting), wideonyñ iň köp görülýän ýerine saratmagyň synagyny geçirip başlady. Bu funksiýa "Jump ahead"-diýlip atlandyryldy. Jump ahead AI tehnologiýalaryna we wideo görlüşi...