15-17-nji maýda Aşgabatda Agro-Pak Turkmenistan and Turkmen Food sergisi geçiriler

  • 11.05.2024 00:48
  • 8174
15-17-nji maýda Aşgabatda Agro-Pak Turkmenistan and Turkmen Food sergisi geçiriler

15-17-nji maýda Azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň “Agro-Pak Turkmenistan and Turkmen Food” atly halkara sergisini geçirmek meýilleşdirilýär. Sergä görülýän taýýarlyk barada wise-premýer B.Atdaýew anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi.

Sergä azyk we oba hojalyk önümlerini öndürmek, gaplamak, saklamak we gaýtadan işlemek bilen ýöriteleşen kompaniýalaryň gatnaşmagyna garaşylýar. Olar tehnologik enjamlary, gaplama serişdelerini, önümçilik serişdelerini we beýlekileri görkezerler.  
Serginiň çäklerinde täze tehnologiýalaryň, döwrebap enjamlaryň we önümleriň tanyşdyryşlary guralar, şeýle hem tejribe alyşmak we özara bähbitli hyzmatdaşlygy ýola goýmak maksady bilen,  ikitaraplaýyn duşuşyklar geçiriler.
Döwlet Baştutany paýtagtymyzda geçiriljek halkara sergisiniň täze tehnologiýalar, döwrebap enjamlar we önümler bilen tanyşmakda, öňdebaryjy tejribeleri alyşmakda möhüm ähmiýete eýe boljakdygyny belläp, şunuň bilen baglylykda, wise-premýere Azyk önümçiliginiň döwrebap tehnologiýalarynyň halkara sergisini ýokary derejede geçirmegi tabşyrdy.


şu gün 03:10
452

Aşgabadyň gününde Çoganlyda 136 sany iki gatly ýaşaýyş jaýlary açylar

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli täze desgalaryň we binalaryň açylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow 17-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi. Hususan...

şu gün 03:01
209

Aşgabadyň gününe bagyşlanan sergä 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalary gatnaşar

24–25-nji maýda geçiriljek «Ak şäherim Aşgabat» atly ХХIII  köpugurly halkara sergisine 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalaryň, kärhanalaryň, hususy telekeçileriň we işewürleriň gatnaşmagy meýilleşdirilýär...

şu gün 02:54
180

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanlylaşdyrmak boýunça işler dowam edýär

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanly ulgamyň kömegi bilen alyp barmak boýunça degişli çäreler görülýär. Munuň özi ýer serişdeleriniň rejeli we netijeli peýdalanylyşyna, şeýle hem oba hojalyk ekinleriniň ekilýän...

şu gün 01:58
915

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Bu kompaniýa Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejeleýiş...