Adamzat galaktikany haçan koloniýalaşdyrar we Ýerden daşary siwilizasiýa barmy? – Ilon Maskyň pikiri

  • 08.05.2024 22:30
  • 10748
Adamzat galaktikany haçan koloniýalaşdyrar we Ýerden daşary siwilizasiýa barmy? – Ilon Maskyň pikiri

Adamzat siwilizasiýasyna galaktikany koloniýalaşdyrmak üçin million ýyl saklanmak gerek. Şeýle pikiri Maýkl Milken institutynda geçirilen maslahatda amerikaly işewür Ilon Mask öňe sürdi diýip, RBK ýazýar.

Ilkinji ýazuw tekstlerinden başlap hasaplananda, adamzat siwilizasiýasyna 5,5 müň ýyl bolandyr. Işewüriň pikiriçe bolsa, eger biz siwilizasiýa hökmünde million ýyl saklansak, biz galaktikanyň her bir böleginde bolup bilerdik.
Maskyň pikiriçe, biziň siwilizasiýamyz beýleki planetalary özleşdiren ýagdaýynda “millionlarça ýyl” ýaşap biler, bolmasa “bary-ýogy birnäçe ýüz ýyl hereket eder”.
Mask kosmos gözlegleriniň dowamynda adamzadyň “birwagtlar ýitip giden başga planeta siwilizasiýalarynyň” özlerinden soň galdyran zatlaryny tapyp biljekdigini çaklaýar.
Mundan başga-da, Mask başga planetalylaryň bardygyna hiç hili subutnamany görmeýändigini we kosmos kompaniýasynyň hemralarynyň-da hiç biriniň UFO bilen çaknyşmandygyny aýdýar. Şeýlelikde, Maskyň pikiriçe, adam galaktikanyň bu böleginde aňy bolan ýeke-täk janly-jemendedir. Ýogsam, eger Ýerden daşary siwilizasiýalar bar bolsa, olar eýýäm biziň galaktikamyzy koloniýalaşdyrardylar. “Siwilizasiýa tötänleýin we seýrek hadysa bolup, adamzat siwilizasiýasy gurşap alýan garaňkylykda kiçijik bir şem ýalydyr”.


düýn 14:51
4696

Starlink indi adaty smartfonlarda işleýär: SpaceX wideo jaňy görkezdi

SpaceX Starlink hemra ulgamyna täze aýratynlyklary goşup, ony ösdürmegini dowam etdirýär. Şu hepde kompaniýa adaty smartfonlarda, hiç hili modifikasiýasyz, Starlink -iň kömegi bilen edilen wideo jaňy görkezdi....

düýn 12:08
1228

Boeing we NASA Halkara kosmos stansiýasyna ilkinji kosmos taksisini ibermäge taýýarlanýar

Astronawtlary Halkara kosmos stansiýasyna äkitmek üçin niýetlenen Boeing Starliner kosmos gämisi 1-nji iýunda ilkinji ekipažly uçuşyna taýýarlanýar. Bu barada Bloomberg habar berýär. Öň ýüze çykarylan kiçiräk geliý...

26.05.2024 23:06
11877

Ýerden 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze planeta tapyldy

Astronomlar Ýerden bary-ýogy 40 ýagtylyk ýyly uzaklykda ýerleşýän, ýaşaýyş bar bolmagy mümkin täze Gliese 12 b planetasyny tapdylar. Bu barada Beýik Britaniýanyň Korollyk astronomiýa jemgyýetiniň gözleg maglumatlaryna...

24.05.2024 21:31
9378

ABŞ adamlary 2 aýyň içinde Marsa eltip biljek raketa döretmekçi bolýar

Arizonadan (ABŞ) Howe Industries kompaniýasy impulsly plazma raketasyny döretmegiň üstünde işleýär. NASA-da aýtmaklaryna görä, ol  Marsa uçuş wagtyny iki aýa çenli gysgaldyp biler. Täze tehnologiýa aşa gysylan...