Hytaý awtoulaglary global bazaryň üçden birini eýelediler

  • 08.05.2024 11:45
  • 5380
Hytaý awtoulaglary global bazaryň üçden birini eýelediler

Hytaýyň Ýeňil awtomobiller assosiasiýasynyň (CPCA) maglumatlaryna görä, 2024-nji ýylyň mart aýynda Hytaýda awtomobil satuwy dünýädäki umumy awtomobil satuwynyň 33%-ini emele getirdi (8,15 mln). 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde dünýäde 21,05 mln awtomobil satyldy, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende, 3% köpdür diýip, ixbt.com belleýär.

2016-njy ýyldan 2018-nji ýyl aralygynda hytaý awtomobilleriniň satuwy global awtomobil satuwynyň, takmynan, 30%-ini emele getirdi, soň 2019-njy ýylda 29%-e çenli pese gaçdy. 2020 – 2021-nji ýyllarda bu paý 32%-e çenli artdy, 2022-nji ýylda bolsa 33%-e ýetdi.
2024-nji ýylda awtoöndürijileriň satuwynyň global reýtinginde Toyota 10,6% paý bilen birinji orny eýeledi. Ol 10%-den gowrak bazar paýy bolan ýeke-täk awtomobil toparydyr, onuň yzyndan, degişlilikde, 9,5% we 7,4% paý bilen Volkswagen we Hyundai gelýär. Bu kompaniýalaryň üçüsi bilelikde global bazar paýynyň 27,5%-ini emele getirdi.
Hytaý kompaniýalarynyň arasynda Geely iň gowularyň onlugyna giren ýeke-täk awtoöndürijidir. 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Geely 738 400 awtomobil satdy we bu global bazar paýynyň 3,5%-ine deňdir. BYD 3,2% bazar paýyny aldy.
Mundan başga-da, 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde Hytaýyň iň uly awtoeksportçylarynyň bäşligine SAIC, Chery, Great Wall Motor, BYD we Geely girdi.


23.05.2024 15:01
21949

Hytaý dünýäde üçünji awtomobil eksportçysy: ol ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçdi

Hytaý 2023-nji ýylda awtomobilleri dünýä bazarlaryna ibermek boýunça pul aňlatmasynda ABŞ-dan we Meksikadan öňe geçip, üçünji orny eýeledi. Bu ugurda öňdebaryjylar Germaniýa we Ýaponiýa bolmagynda galýar diýip...

23.05.2024 13:40
12307

Sürüjisiz, rulsuz we pedalsyz taksiler Hytaýda eýýäm şu ýyl peýda bolar

Hytaýyň Baidu tehnologiýa kompaniýasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli Uhanda rulsuz we pedalsyz Apollo RT6 sürüjisiz taksilerini işe girizmek meýilnamasyny yglan etdi. CarNewsChina-nyň habar bermegine görä, taksini...

20.05.2024 15:03
15950

Iýun aýynda Toyota Crown Kluger 2024 çykar. Ol ady başga täze Highlander

1-nji iýunda açyljak Şençžen-Gonkong-Makao awtoulag sergisinde täzelenen Toyota Crown Kluger 2024 hödürlener. Krossower "Highlander-iň" ady üýtgedilen nusgasy diýseň hem bolar. Ol has uly ekranlary we kämilleşdirilen...

20.05.2024 13:24
6816

Düýbünden täze Hyundai Santa Fe-niň çykmagyna garaşylýar

Hyundai kompaniýasy Hytaý bazarynda peýda boljak täze Hyundai Santa Fe-niň ilkinji suratlaryny hödürledi. Krossoweriň ilkinji gezek resmi görkezilişi 30-njy awgustda Çendu awtoulag sergisinde geçer diýip, IXBT...