115 ýyl mundan ozal gark bolan “nälet siňen” gämi tapyldy

  • 06.05.2024 11:41
  • 24552
115 ýyl mundan ozal gark bolan “nälet siňen” gämi tapyldy

Gözlegçiler topary 1909-njy ýylda suwuň düýbüne giden “nälet siňen” gämini tapdylar. Bu barada LADBible habar berýär.

1909-njy ýylyň maý aýynda “Adella Şors” gämisi ABŞ-nyň Uaýtfiş burnundan ugrady, ýöne ekipaž ahyrky nokada baryp bilmedi. Gämi tupana düşüp, Superior kölüniň düýbüne gitdi, ýöne şol wagt onuň döwük bölekleri tapylmady. Mundan başga-da, gämi bu ýagdaýdan öňem iki gezek gark bolup, gaýtadan dikeldilipdi. Şol sebäpli ol “nälet siňen” belligini aldy.
115 ýyldan soň “Adella Şors” gämi heläkçilikleriniň taryhy jemgyýetiniň agzalary tarapyndan tapyldy. Hünärmenler döwrebap gidroakustik enjamy ulanyp, onuň kömegi bilen kölüň düýbüni gözden geçirdiler we gäminiň döwük böleklerini tapdylar.
“Adella Şors” gämisi 1894-nji ýylda guruldy. Ol Shores Lubmer Company-a degişli bolup, kompaniýanyň eýesiniň gyzy Adellanyň hormatyna atlandyryldy. Gäminiň uzynlygy, takmynan, 60 metre we agramy 735 tonna barabar.


24.05.2024 11:04
9839

Dünýäde ynsan ömrüniň dowamlylygy 2050-nji ýyla çenli 5 ýyl artar

“The Lancet” žurnalynda neşir edilen täze barlagyň netijesine görä, ynsan ömrüniň dowamlylygy 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 2050-nji ýyla çenli 5 ýyl artar. Bu adamlaryň ortaça 78,2 ýaşa çenli ýaşajakdygyny...

11.05.2024 16:35
18179

Alymlar Bethoweniň ölüminiň syryny açdylar

Uzak wagtlap beýik nemes kompozitory Lýudwig wan Bethowen gurşun bilen zäherlendirilip öldürilendir diýip hasaplanýardy. Emma Clinical Chemistry žurnalynda çap edilen täze barlag munuň ölümiň ýeke-täk sebäbi bolup...

10.05.2024 11:16
10133

Coca Cola we PepsiCo planetany plastik bilen iň esasy hapalaýjylar bolup çykdy

Kanadada Dalhauzi uniwersitetiniň barlagçylary 2018-2022-nji ýyllar aralygynda 84 döwletde plastik hapalanmagynyň auditini geçirdiler. Alnan netijelere görä, Coca Cola we PepsiCo bu görkeziji boýunça lider boldy...

10.05.2024 11:04
3565

Sosial ulgamlara näçe az girdigiňçe, özüňe bolan ynamyň ýokarlanýar - barlag

Kanadaly alymlar bary-ýogy bir hepdäniň dowamynda sosial ulgamlary ulanmagy (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok...) çäklendirmegiň aýal-gyzlaryň, aýratynam, horlugy gözelligiň nusgasy hökmünde görýänleriň özüne...