Hirurglar ilkinji gezek doňzuň ýürek nasosyny we böwregini diri adama göçürdiler

  • 05.05.2024 20:55
  • 15848
Hirurglar ilkinji gezek doňzuň ýürek nasosyny we böwregini diri adama göçürdiler

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň hirurglary genetiki taýdan üýtgedilen doňuz böwregini mehaniki ýürek nasosynyň implantasiýasy bilen bilelikde göçürmek boýunça dünýäde ilkinji utgaşykly operasiýany amala aşyrdylar diýip, Rambler habar berýär.

Ýürek ýetmezçiliginden we böwrek keselinden ejir çeken 54 ýaşly Liza Pizano beýleki ötüşen keselleri we donor organlarynyň ýetmezçiligi sebäpli adaty transplantasiýany alyp bilmändi.
Lukmanlar oňa ksenotransplantasiýany, ýagny haýwan organyny transplantasiýa etdirmegi teklip etdiler. Adamyň antibedenleriniň organy ret etmeginiň öňüni almak üçin doňuz böwreginiň DNK-syna üýtgeşmeler girizildi.
Operasiýa iki basgançakdan ybarat boldy: 4-nji aprelde ýürek nasosy oturdyldy we 12-nji aprelde wiloçkaly mäz bilen bilelikde genetiki taýdan üýtgedilen böwrek göçürildi, bu immunitetiň organy “özüniňki” diýip tanamagyna kömek edýär we ret etmek ähtimallygyny peseldýär.
Bu genetiki taýdan üýtgedilen doňuz böwreginiň taryhda janly adama ikinji gezek göçürilmegi we wiloçkaly mäz bilen bilelikde ilkinji transplantasiýa boldy. Operasiýadan soň näsag Liza Pizano özüni has gowy duýýar, ýüregi we böwrekleri öz funksiýalaryny ýerine ýetirýärler.


27.05.2024 16:00
4225

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6075

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14666

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5838

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...