Britaniýada rak keseline garşy dünýäde ilkinji şahsy sanjymy synagdan geçirip başladylar

  • 04.05.2024 15:15
  • 7566
Britaniýada rak keseline garşy dünýäde ilkinji şahsy sanjymy synagdan geçirip başladylar

Beýik Britaniýada deriniň rak keseliniň iň agressiw görnüşi bolan melanoma garşy dünýäde ilkinji şahsylaşdyrylan sanjymyň synaglary başlandy. BSGG-nyň maglumatlaryna görä, her ýyl ortaça 132 müň adama şu rak keseliniň kesgidi  goýulýar.

Guardian-yň ýazmagyna görä, her bir hassa üçin aýratynlykda döredilen mRNK-4157 sanjymy immunitet ulgamyna rak öýjüklerini tanamagy we ýok etmegi öwredýär, bu keseli bejermekde ep-esli öňegidişlik bolup biler.
Sanjym COVID-19 sanjymlarynda ulanylýan mRNK tehnologiýasyny ulanýar. Bu tehnologiýany döredijileriň Nobel baýragyna mynasyp bolandygyny ýatladýarys.
Waksinany “şahsylaşdyrýan” zat näsagyň çişiniň bir bölegi operasiýa wagtynda aýrylýar, soň DNK yzygiderliligi we emeli aň ulanylýar. Ondan 34-e çenli üýtgeşik “neoantigenleri” - rak keseliniň belgilerini tapawutlandyrýarlar. Adamyň immun ulgamy olary tanamagy we olara garşy göreşmegi öwrenip biler. Soňra bu neoantigenler näsaga berilýän mRNK sanjymyna kodlanýar.
Şeýle sanjymyň şöhle bejergisi, himiýa terapiýasy we hirurgiki amallar ýaly, häzirki melanomany bejeriş usullaryndan has täsirli bolmagyna garaşylýar. Waksina öýkeniň, öt haltanyň we böwregiň rak keseli ýaly, rakyň beýleki görnüşlerini bejermek mümkinçiligine-de eýedir.
MRNK-4157 sanjymy ýüzlerçe näsagda synagdan geçirilýär. Alymlar munuň diňe bir melanomany bejermek bilen çäklenmän, eýsem rak keseline garşy immunoterapiýanyň ösüşinde täze tapgyra öwrüljekdigine umyt baglaýarlar.


27.05.2024 16:00
4225

Iňlis alymlarynyň täze usulyna görä, insulty gan barlagy arkaly çaklamak mümkin

Beýik Britaniýadaky Brighem uniwersitet hassahanasynyň alymlary gan barlagy esasynda işemiki insulty çaklamagyň täze usulyny oýlap tapdylar diýip, Planet Today habar berýär. Täze usul trombozyň döremek töwekgelçiligi...

24.05.2024 14:22
6075

BSGG bejerip bolmaýan iň howply superbakteriýalaryň sanawyny täzeledi

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy “ileri tutulýan bakterial patogenler (BPPL) 2024” atly täze sanawy çap etdi. Oňa antibiotiklere durnukly bakteriýalaryň 15 maşgalasy girýär. BSGG adamlar üçin iň howply superbakteriýalaryň sanawyny...

23.05.2024 14:36
14666

Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine 2 sany “Dialog+” kysymly gemodializ enjamy sowgat berildi

22-nji maýda Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezine Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň serişdelerine satyn alnan,...

23.05.2024 14:27
5838

Agşamky türgenleşikler gipertoniýaly adamlar üçin irdenkilerden has täsirli bolup çykdy

Braziliýanyň San Paulo uniwersitetiniň we ABŞ-nyň Oregon uniwersitetiniň alymlary gözleg geçirip, pyýada ýöremek, ylgamak, tans ýa-da welosiped sürmek ýaly aerobiki türgenleşikler bilen diňe agşam meşgullanylanda...