Ýetginjek Tetris-de alty dünýä rekordyny täzeledi we 16,7 mln utuk gazandy

  • 03.05.2024 15:26
  • 14707
Ýetginjek Tetris-de alty dünýä rekordyny täzeledi we 16,7 mln utuk gazandy

Aleks Taç hökmünde tanalýan Alex T lakamly 15 ýaşly oýunçy soňky iki aýda Tetris oýnunda birbada alty dünýä rekordyny goýdy. Bu barada Tom’s Hardware portaly habar berýär diýip, gazeta.ru belleýär.

Şu ýylyň mart aýyndan bäri Aleks Taç Tetris-de öňki iň ýokary 6,8 mln utukdan geçip, iki gezek 16 milliondan ýokary utuga ýetdi. Onuň soňky rekordy 16,7 million utuk boldy.
Taç oýunda başarnygyny çagalykdan görkezip başlady. Eýýäm 11 ýaşynda 999 999 utuk gazandy. Şondan bäri onuň ussatlygy has güýçlendi we bu oňa täze belentliklere çykmaga hem “Tetris” boýunça kiber-türgenleriň jemgyýetinde meşhurlyk gazanmaga mümkinçilik berdi.
10 million utuk belliginden geçendigi üçin Aleks Taç 2300 dollar möçberinde baýrak aldy. Ol öz oýnuny göni ýaýlymda görkezdi.
Mundan başga-da, ýetginjek ekranda diňe bir setir bilen 157-nji derejede  oýundan çykdy, şeýle-de 157-nji derejä ekranda alty setir bilen geçdi. Iki ýagdaýda-da Aleks Taç muny başaran ilkinji adam hökmünde taryha girdi.


düýn 13:08
19406

100 ýaşly ýigit we 102 ýaşly gelin: ABŞ-da dünýäniň iň garry jübüti durmuş gurdy

Filadelfiýanyň (ABŞ) 100 ýaşly ýaşaýjysy Berni Littman 102 ýaşly Marjori Fiterman bilen durmuş gurdy. Är-aýal Ginnesiň rekordlar kitabyna girip biler – olaryň  umumy ýaşy öňki rekorddan azyndan 7 ýyl ýokary diýip...

23.05.2024 08:33
14829

Nepally alpinist 30-njy gezek Ewereste çykyp, öz rekordyny täzeledi

Nepally ýolbelet-alpinist Kami Rita bir aýyň içinde ikinji gezek we ömründe 30-njy gezek dünýäniň iň beýik depesi Ewereste (8848 metr) çykdy. Bu barada AFP ekspedisiýanyň guramaçylaryna salgylanyp habar berýär...

20.05.2024 22:47
13267

Lego-dan “Ýyldyz söweşijilerindäki” kosmos gämisini düzmek boýunça dünýä rekordy täzelendi

Kanadaly oglan Lego-dan “Müňýyllyk laçyn” kosmos gämisini gurmak boýunça täze dünýä rekordyny goýdy. Ol 7,5 müňden gowrak detaldan ybarat bolan kosmos gämisiniň modelinden 7,5 sagatda baş çykardy. Gurnama işine...

18.05.2024 15:58
13297

Ginnesiň rekordy: 99 ýaşly stomatolog adamlara ýylgyryş paýlamagy dowam edýär

Ýaponiýadan Esuro Watanabe Ginnesiň rekordlar kitaby tarapyndan dünýäde erkekleriň arasynda iň garry stomatolog hökmünde ykrar edildi. 2024-nji ýylyň 31-nji oktýabrynda ol 100 ýaşyny doldurar. Watanabe Ýamanasi...