400 ýyllyk däp: Tokioda aglaýan bäbekleriň festiwaly geçirildi

  • 01.05.2024 14:20
  • 28121
400 ýyllyk däp: Tokioda aglaýan bäbekleriň festiwaly geçirildi

Ýaponiýanyň paýtagtyndaky Senso-dzi buddizm ybadathanasynda aglaýan bäbekleriň festiwaly diýlip tanalýan her ýylky Naki-sumo festiwaly geçirildi. “Mir24”-iň habar bermegine görä, bu şowhunly ýaryşa bir ýaşa çenli çagalaryň 100-den gowragy gatnaşdy.

Ýapon ynanjyna görä, çaganyň aglaýşy näçe güýçli bolsa, ol şonça-da sagdyn we güýçli bolýar hem-de onuň agysy erbet ruhlary kowýar. Şonuň üçin ene-atalar 400 ýyl bäri ýapon medeniýetiniň möhüm bölegi bolup durýan bu adaty bolmadyk bäsleşige çagalaryny höwes bilen getirýärler.
Bäsleşik şeýle dowam edýär: bäbekleri sumo pälwanlaryna tabşyrylýar, olaram dürli usullar bilen (ýüz-gözlerini gorkunç edip, howuňy basýan sesleri çykaryp we ş.m.) çagalary gaty aglamaga mejbur edýärler. Sumo pälwany islenýän netijäni gazanyp bilmese, bu işe şeýtanyň iniňi düýrükdirýän nikabyny geýen kazylar goşulýarlar.
Ilki aglan ýa-da iň dowamly we iň gaty aglan çaga ýeňiji bolýar.
Naki-sumonyň Ýaponiýada gaty meşhurdygyny we her ýyl köp sanly tomaşaçyny özüne çekýändigini bellemelidiris.


13.05.2024 11:03
6507

«Sýogun» ikinji möwsüme uzaldylyp bilner: serialyň esasy aktýory täze şertnama gol çekdi

Ýapon kinosynyň ýyldyzy Hiroýuki Sanada "Sýogun" serialyny çykaran FX ýaýlymy bilen täze şertnama gol çekdi. Munuň özi Jeýms Klawelliň adybir romany esasynda düşürilen serialyň ikinji möwsüme uzaldylyp bilinjekdigi...

08.05.2024 15:53
9955

Osakada "Expo 2025" sergisinde Türkmenistanyň pawilýonynyň dizaýny görkezildi

Ýaponiýanyň Osaka şäherinde geçiriljek EKSPO-2025 Bütindünýä sergisiniň guramaçylyk komiteti Türkmenistanyň pawilýonynyň daşky dizaýnyny we “Gowy geljege ylham bermek” atly mowzugyny hödürledi. Türkmenistanyň pawilýonynyň...

19.04.2024 14:06
1371

Miýadzakiniň esaslandyran Ghibli studiýasy Kann festiwalynyň “Altyn palma şahasyny” alar

Ýaponiýanyň Ghibli animasion studiýasy 77-nji Kann kinofestiwalynyň hormatly “Altyn palma şahasyny” alar. Bu barada film.ru habar berýär. Festiwalyň taryhynda ilkinji gezek hormatly baýrak diňe bir adama däl-de...

19.04.2024 11:31
16769

Ýaponiýaly adam 24 sagadyň dowamynda 9 müňe golaý gezek turnikden çekip, dünýä rekordyny goýdy

Ýaponiýaly Kenta Adaçi 24 sagadyň dowamynda 8 940 gezek turnikde çekip, täze dünýä rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi web sahypasyna salgylanýan RG.ru-nyň ýazmagyna görä, bu öňki rekord eýesi awstraliýaly...