Panda diplomatiýasy: Hytaý 10 ýyllyk möhlet bilen Amerikanyň haýwanat bagyna iki panda iberer

  • 28.04.2024 23:30
  • 13333
Panda diplomatiýasy: Hytaý 10 ýyllyk möhlet bilen Amerikanyň haýwanat bagyna iki panda iberer

Bambuk aýylaryny goramak boýunça 10 ýyllyk halkara hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň çäginde Hytaý ABŞ San-Diýegonyň haýwanat bagyna bir jübüt pandany - erkek Ýun Çuan bilen ene Sin Baony iberer. Bu barada Hytaýyň Ýabany tebigaty goramak birleşigi (CWCA) habar berdi diýip, TASS habar berýär .

Ozal bu haýwanlar Hytaýyň uly pandany gorap saklamak we öwreniş merkezinde ýaşaýardy. Merkez San-Diýegonyň haýwanat bagy bilen indi 25 ýyldan gowrak wagt bäri ylmy gözlegler boýunça hyzmatdaşlyk edýär, şonuň üçin Hytaýyň Amerikanyň haýwanat baglaryna panda iberişi ilkinji gezek däl. 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Meý Sýan, Týan Týan we olaryň çagasy Sýao Siszi Waşingtondan Çendu şäherine gaýtaryldy. ABŞ-da 23 ýyl ýaşan döwründe bu jübüt panda dört çaga dogurdy, üçüsi eýýäm Hytaýa iberildi.
Uly panda Hytaýyň milli nyşany bolup, hökümet tarapyndan goralýar. Bu haýwanlary beýleki ýurtlara geçirmek bireýýäm "panda diplomatiýasy" diýlip atlandyrylýan diplomatik däbe öwrüldi.
Häzirki wagtda 1800 töweregi uly panda ýabany tebigatda, esasan, Siçuan welaýatynyň daglyk ýerlerinde ýaşaýar. Ýene 180 töweregi panda pandahanalarda  we haýwanat baglarynda saklanýar. Hytaý 2025-nji ýyla çenli tebigatda pandalaryň umumy sanyny 2000-e ýetirmegi meýilleşdirýär.


düýn 13:39
12887

Hytaý çölünde düýeler üçin ýolyşyk goýuldy

Hytaý çölünde düýeleriň hereketini düzgünleşdirmek üçin ýolyşyklar goýuldy diýip, Oddity Central ýazýar. Ýolyşyklar Gansu welaýatynda gurnaldy. Munuň sebäbi her ýyl maý aýynyň başynda ýerli çölde geçirilýän baýramçylyk...

14.05.2024 14:10
8852

Edebiýat birleşdirýär: Daşoguzda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi

11-nji maýda Daşoguz welaýat kitaphanasynda ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, Türkmenistanyň Hökümetiniň we Daşoguzyň Amerikan burçunyň bilelikde guramagynda amerikan-türkmen kitap ýarmarkasy geçirildi. Bu...

10.05.2024 14:05
6722

TikTok ABŞ-da mümkin bolan gadaganlygyny ýatyrmak üçin kazyýete arza berdi

TikTok-yň ýolbaşçylygy we sosial ulgamyň eýesi ByteDance amerikan kazyýetine hytaý kompaniýasyny platformany satmaga ýa-da ony Birleşen Ştatlaryň çäklerinde gadagan etmäge borçlandyrýan kanuny ýatyrmak haýyşy bilen...

08.05.2024 13:06
13488

Massaçusets ştatynyň ýaşaýjysy üç aýyň içinde iki gezek million dollarlyk lotereýa jekpotyny gazandy

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Massaçusets ştatynyň ýaşaýjysy Kristina Uilson üç aýyň içinde jemi 2 million dollarlyk lotereýa jekpotyny iki gezek gazandy diýip, United Press International habar berýär. Ilkinji...