Türkmenistan BSG agza bolmagyň ugrunda: Hökümet toparyň mejlisi geçirildi

  • 27.04.2024 23:06
  • 4277
Türkmenistan BSG agza bolmagyň ugrunda: Hökümet toparyň mejlisi geçirildi

26-njy aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Türkmenistanyň Bütindünýä Söwda Guramasyna (BSG) agza bolmagy bilen bagly meseleleri öwrenmek boýunça Hökümet toparynyň nobatdaky mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-inde habar berdiler.

Mejlisiň işine Türkmenistanyň degişli ministrliklerinden we pudak edaralaryndan Hökümet toparynyň agzalary gatnaşdylar.
Mejlisiň çäklerinde gatnaşyjylar Türkmenistanyň hökümeti bilen BSG-niň arasyndaky işjeň gatnaşyklaryň aýratyn ähmiýetini bellediler.
Duşuşygyň dowamynda gatnaşyjylar Hökümet komissiýasynyň 2023-nji ýylda amala aşyran işleriniň netijelerini gözden geçirdiler we 2024-nji ýyl üçin gün tertibini kesgitlediler.
Duşuşyga gatnaşyjylar 2020-nji ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň synçy derejesini alandygyny, 2022-nji ýylyň fewral aýynda BSG-niň Ženewada geçirilen Baş Geňeşiniň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň BSG-niň doly agzasy bolmak üçin ýüz tutmagynyň netijesinde Türkmenistana BSG-na goşulyşýan döwlet (“işjeň synçy”) derejesini bermek hakynda karara gelnendigini nazara alyp, geljekki hyzmatdaşlyga degişli birnäçe meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar, şeýle hem BSG-niň Sekretariaty bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek barada pikir hem-de teklip alyşdylar.


şu gün 03:10
452

Aşgabadyň gününde Çoganlyda 136 sany iki gatly ýaşaýyş jaýlary açylar

Aşgabat şäheriniň güni mynasybetli täze desgalaryň we binalaryň açylyş dabaralaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow 17-nji maýda geçirilen Hökümet mejlisinde habar berdi. Hususan...

şu gün 03:01
209

Aşgabadyň gününe bagyşlanan sergä 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalary gatnaşar

24–25-nji maýda geçiriljek «Ak şäherim Aşgabat» atly ХХIII  köpugurly halkara sergisine 160-dan gowrak ýerli we daşary ýurtly kompaniýalaryň, kärhanalaryň, hususy telekeçileriň we işewürleriň gatnaşmagy meýilleşdirilýär...

şu gün 02:54
180

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanlylaşdyrmak boýunça işler dowam edýär

Türkmenistanda Döwlet ýer kadastryny sanly ulgamyň kömegi bilen alyp barmak boýunça degişli çäreler görülýär. Munuň özi ýer serişdeleriniň rejeli we netijeli peýdalanylyşyna, şeýle hem oba hojalyk ekinleriniň ekilýän...

şu gün 01:58
1497

Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi

17-nji maýda Prezident Serdar Berdimuhamedow «Wozroždeniýe» kompaniýasynyň ýolbaşçysy Igor Bukatony kabul etdi. Bu kompaniýa Aşgabatda açylan “Magtymguly Pyragy” medeni seýilgäh toplumynyň çäklerinde rejeleýiş...