Apple-e munuň üçin 14 ýyl gerek boldy. Kompaniýa ahyrsoňy iPad üçin "Kalkulýator" hödürlär

  • 27.04.2024 11:16
  • 8050
Apple-e munuň üçin 14 ýyl gerek boldy. Kompaniýa ahyrsoňy iPad üçin "Kalkulýator" hödürlär

Apple kompaniýasynyň ilkinji iPad-y 2010-njy ýylda çykmak bilen, täze bazaryň kemala gelmegine we beýleki öndürijilerden hem köp sanly şuňa meňzeş önümleriň peýda bolmagyna itergi berdi. Şeýle-de bolsa, häzire çenli Apple iPad üçin "Kalkulýator" programmasyny näbelli sebäplere görä çykaryp bilmedi. Indi kompaniýanyň ahyrsoňy ýakyn wagtda bu programmany hödürlejekdigi barada maglumatlar bar. Bu barada ixbt.com portaly habar berýär.

Şeýlelikde, "Kalkulýator" programmasy şu ýyl gijräk iPadOS 18-de peýda bolar, anonsyň bolsa WWDC-de bolmagyna garaşylýar. Ýeri gelende häzirki wagtda iPadOS üçin köp sanly kalkulýatorlaryň bardygyny bellemek gerek, ýöne olaryň ählisi App Store-da ýüklenip alynýan üçünji tarap programmalardyr. Indi bolsa Apple 14 ýyldan soň iPadOS-da ilkibaşdan boljak "Kalkulýatory" hödürlär.
Apple-iň häzire çenli "Kalkulýatory" näme üçin çykarmandygy belli däl. Ýöne kompaniýanyň programma üpjünçiligini işläp taýýarlamak boýunça uly wise-prezidenti Kreýg Federigi birnäçe ýyl mundan öň kompaniýanyň ýeterlik derejede gowy programma taýýarlap bilmändigini aýdypdy. Indi bu oňa başardan bolsa gerek.


düýn 13:26
4302

“Döredijiligi ýok etmek mümkin däl”: Samsung Apple-iň dawaly mahabatynyň "dowamyny" çykardy

Samsung Apple kompaniýasynyň iPad Pro bilen bagly soňky dawaly mahabatynyň üstünden gülmek mümkinçiligini elden gidirmedi. Kompaniýa bu mahabata jogap hökmünde dürli päsgelçiliklere garamazdan, döredijiligiň gülleýändigini...

16.05.2024 07:12
10223

iPhone 16 Pro öňküsinden hem has professional kameralara eýe bolar

Apple-iň täze flagmanlary bolan iPhone 16 Pro we iPhone 16 Pro Max kamerasynyň düýpli täzelenmelerini alar. 9To5Mac-yň žurnalistleriniň berýän maglumatlaryna görä, ol ykjam fotosurata alyş bazaryndaky iň gowularyň...

15.05.2024 11:52
6006

Apple eplenýän iPhone we MacBook döretmek üçin ýene-de Samsung bilen hyzmatdaşlyk eder

DigiTimes-iň habar bermegine görä, Apple we Samsung eplenýän enjamlary ösdürmek barada şertnama baglaşdy. Jikme-jiklikler entek aýan edilmese-de, bu şertnama Apple-iň eplenýän enjamlar dünýäsine äden möhüm ädimi...

13.05.2024 10:49
6357

Apple iPhone 16 Pro-nyň ekranlarynyň ýagtylygyny ep-esli ýokarlandyryp biler

Ýakynda çykjak flagman iPhone 16 Pro-nyň displeýleri SDR-kontenti oýnadylanda ozalkydan 20% ýagty bolar. Rozetked portaly bu barada hytaýly insaýderlere salgylanyp ýazýar. Syzdyrmalara görä, displeýleriň adaty...