Dynç günleri Ýer orta dereje magnit hadysasynyň täsiri astynda bolar

  • 27.04.2024 08:19
  • 9886
Dynç günleri Ýer orta dereje magnit hadysasynyň täsiri astynda bolar

TmCars-da öň habar berşimiz ýaly, 25-nji aprelde Ýere magnit hadysasy aralaşdyMeteoagent portalynyň hünärmenleriniň bellemegine görä, magnit hadysasy dynç günleri - 27-28-nji aprelde hem dowam eder. Ýeriň magnit meýdanynyň üýtgemegi bu hadysa garaşly adamlara täsir eder. Hünärmenler magnit hadysasynyň täsirlilik derejesine "orta" diýip baha berdiler.

Bu günlerde Günüň işjeňlik derejesiniň K-indeks 4-e (sary dereje) ýetmegine garaşylýar, bu bolsa orta dereje magnit hadysasyny aňladýar.
Magnit hadysasynyň täsirine, ilkinji nobatda, meteoduýgur we meteogaraşly adamlar, şeýle hem garrylar, göwreli zenanlar we hroniki keseli bolanlar düşer.
Magnit hadysasynyň täsir alamatlarynyň hataryna - kellagyry, basyşyň ýokarlanmagy, işjeňligiň peselmegi, hroniki keselleriň güýçlenmegi, şeýle hem fiziki we emosional ýadawlyk girýär.
Magnit täsirlerini ýeňil geçirmek üçin lukmanlar bu günlerde oňat ukynyň alynmagyny we iýmite aýratyn üns bermegi maslahat berýärler: ýagly hem ajy tagamlardan, alkogoldan we kofeden el çekmeli. Otlardan edilen çaý we köpräk suw içmek maslahat berilýär. Agyr fiziki işlerden saklanmak hem-de arassa howada gezelenç etmek gerek.
Ýokary geomagnit işjeňlik günlerinde emosional sarsgynlardan we stres ýagdaýlaryndan gaça duruň.


19.05.2024 21:56
13741

3-nji iýunda planetalaryň ýörişi bolar: 6 planeta bir hatara düzüler

2024-nji ýylyň 3-nji iýunynda Ýeriň ýaşaýjylary “Planetalaryň ýörişi” diýlip atlandyrylýan ajaýyp astronomiki hadysanyň şaýady bolarlar. Şol gün Gün ulgamynyň alty planetasy: Merkuriý, Ýupiter, Uran, Mars, Neptun...

13.05.2024 17:34
20129

Soňky 20 ýylda iň güýçli magnit hadysasy tehnika zyýan ýetirmedi, ýöne asmany dürli reňke boýady

11-nji maýda soňky 20 ýylda iň güýçli magnit hadysasynyň hasaba alnandygyna garamazdan, ol elektrik ulgamlarynyň, aragatnaşyk ulgamlarynyň we hemralaryň işinde düýpli bökdençliklere sebäp bolmady. Bu barada The...

10.05.2024 21:16
15722

Gündäki äpet tegmil has ulalyp, ýönekeý göz üçin elýeterli boldy

Umman we atmosfera gözlegleriniň milli edarasynyň kosmos howasyny çaklama merkeziniň (SWPC NOAA) amerikaly alymlary Gündäki güýçli partlamalaryny dowam etdirýän äpet tegmil AR3664-üň ulalandygyny bellediler. Bu...

10.05.2024 12:58
14392

11-nji maýda Ýere soňky 20 ýylda iň güýçli magnit hadysasy aralaşyp biler

Şenbe güni, 11-nji maýda Ýerde soňky 20 ýylda iň güýçli (G5) magnit hadysasy bolup biler. Bu barada RIA Nowosti agentligi Russiýanyň Ylymlar akademiýasynyň Kosmos barlaglary institutynyň Gün astronomiýasy barlaghanasynyň...