Günde dört partlama: Ýere geomagnit hadysasy aralaşyp biler

  • 24.04.2024 15:35
  • 12583
Günde dört partlama: Ýere geomagnit hadysasy aralaşyp biler

Günde örän seýrek hadysa bolup geçdi: bir wagtyň özünde dört partlama hasaba alyndy. Bu bolsa Ýerde G1 klasly geomagnit hadysasyna sebäp bolup biler diýip, EADaily habar berýär.

Partlamalar üç Gün tegmilinde we bir uly magnit hatarynda bolup geçdi. Bu hadysa “simpatik partlama” diýlip atlandyrylýar, sebäbi tegmiller özara magnit meýdanynyň liniýalary bilen baglanyşýarlar we haçan-da olaryň biri partlanda, beýlekiler hem onuň hereketine eýerýär.
Adatça, simpatik partlamalar bir wagtyň özünde iki zyňyndy bilen çäklenýär, ýöne bu gezek dört partlamadan ybarat “super-simpatik” partlama boldy.
Bu partlamalaryň netijesinde çykan plazma akymy Ýere ýetip, geomagnit tupanyny döredip biler. Alymlaryň hasaplamalaryna görä, plazma 25-nji ýa-da 26-njy aprelde Ýere täsirini ýetirip biler.
G1 klasly tupanlar gowşak hasaplanýar, muňa garamazdan, olar elektron ulgamlaryň işinde käbir näsazlyklara getirip, howa duýgur adamlaryň ýagdaýyny ýaramazlaşdyryp biler.


10.06.2024 13:57
9680

Ýerdäki ýerasty suwlar 2100-nji ýyla çenli ulanmaga ýaramsyz bolmagy mümkin

Üstümizdäki asyryň ahyryna çenli Ýerdäki ýerasty suwlar ep-esli gyzar we dünýäde suw çökgünliginiň döremegine sebäp bolar. Nature Geoscience žurnalynda çap edilen barlagda alymlar şunuň ýaly ýagdaýy çaklaýarlar...

04.06.2024 11:02
10794

Şu gün Ýeri güýçli magnit tupany gurşap alar

Şu gün, 4-nji iýunda Ýer Günüň görlüp-eşidilmedik işjeňligi sebäpli G3 derejeli güýçli magnit hadysasyny başdan geçirer. Bu barada Russiýanyň Gün astronimiýasy barlaghanasyna salgylanyp, Life.ru ýazýar. Alymlaryň...

03.06.2024 16:00
14824

Şu gün Gün ulgamynyň planetalarynyň ýörişi geçýär

Şu gün, 3-nji iýunda Gün ulgamynyň Ýerden başga ähli planetalary Günüň bir tarapynda hatar bolup düzülýärler. Bu barada Moskwa planetariýasyna salgylanyp, RIA Nowosti habar berýär. Gynansak-da, Gün sebäpli bu astronomiki...

01.06.2024 11:52
16838

2024-nji ýylyň iýun aýynda haýsy günlerde magnit hadysalaryna garaşylýar?

2024-nji ýylyň iýun aýynda geomagnit işjeňliginiň ýokarlanmagynyň birnäçe döwürlerine garaşylýar. Çaklamalara görä, iň güýçli magnit hadysalary: 1-2-nji iýun: iň ýokary işjeňlik 4 balla ýeter; 8-12-nji iýun: işjeňlik...