Meýilnamalar üýtgedi: Tesla arzan elektromobiliniň önümçiligini ýatyrmaz, tersine çaltlaşdyrar

  • 26.04.2024 19:45
  • 5954
Meýilnamalar üýtgedi: Tesla arzan elektromobiliniň önümçiligini ýatyrmaz, tersine çaltlaşdyrar

Tesla elýeterli elektrik ulaglarynyň önümçiliginiň tizlenýändigini mälim etdi. Täze modeller 2025-nji ýyldan başlap bar bolan önümçilik liniýalarynda ýygnalar.

Kompaniýa çykdajylary optimizirlemek we önümçiligiň göwrümini tiz wagtda ýokarlandyrmak üçin meýilnamalaryna üýtgeşmeler girizdi. Täze awtoulaglarda indiki nesil platformasynyň käbir elementleri ulanylar, ýöne umumy möçberde alanyňda, önümçilik has tygşytly bolar.
Awtoulag öndürijisi platformada geljekki iki awtoulagy barada: 25 000 dollarlyk Model 2 we sürüjisiz sürüş ulgamy bolan täzeden döredilýän täze Tesla Robotaxi awtoulagy barada belledi.
Ýakynda Reuters agentligi Tesla-nyň wada berlen arzan bahaly awtoulagynyň önümçiligini ýatyrandygyny habar beripdi. Indi bolsa kompaniýanyň baş direktory Ilon Mask munuň ýalandygyny aýtdy.
Mask Tesla-nyň täze zawodlar gurmaga maýa goýmazdan ozal, önümçilik kuwwatyny doly ulanyp, ýylda 3 million awtoulag öndürip biljekdigine ynanýar.
Şeýle hem Mask Tesla-nyň 8-nji awgustda täze robotaksisini tanyşdyrmagy meýilleşdirýändigini yglan etdi.
Ondan öň kompaniýa 2024-nji ýylyň birinji çärýeginde maýa goýujylaryň garaşyşlaryna laýyk gelmeýän maliýe hasabatlaryny görkezdi.


23.05.2024 13:48
9491

 1924-nji ýylda goýberilen Auto Red Bug elektrik awtoulagy auksiona çykaryldy

Seýrek Auto Red Bug elektrik awtoulagy eBay-da goýuldy. Ol 1924-nji ýylda Automotive Electric Service kompaniýasy tarapyndan öndürildi diýip, IXBT habar berýär. Agaç platformada gurlan awtoulag ajaýyp ýagdaýda...

22.05.2024 07:38
4423

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy

Kia elektrik ulaglarynyň satuwy bir ýylda iki esse artdy. 2024-nji ýylyň aprelinde Günorta Koreýanyň awtoulag öndürijisi 17 140 elektrik ulagyny satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 90%...

21.05.2024 13:25
11797

Toyota "Hilux REVO BEV" modeliniň köpçülikleýin öndüriljekdigi barada mälim etdi

2025-nji ýylyň ahyrynda elektrik güýç gurluşly täze Toyota Hilux kysymly awtoulagyň çykmagyna garaşylýar. Onuň önümçiligi satylýan awtoulaglaryň 50%-i pikaplaryň paýyna düşýän ýeri bolan Tailandda ýola goýlar diýip...

18.05.2024 18:29
6681

Kia EV6 2024-i hödürledi. Bu modeliň bahasy dünýä bazarynda 40 müň dollardan başlar

Kia kompaniýasy 2024-nji ýylda dünýä bazaryna çykjak EV6 elektrik awtoulagynyň täzelenen görnüşini hödürledi. Model dört komplektasiýada çykar: Light, Air, Earth we GT-Line diýip, IXBT ýazýar. Kia EV6 2024 täze...