Android we iOS üçin Firefly emeli aň ulgamy guralan Adobe Express ykjam goşundysy çykdy

  • 26.04.2024 07:31
  • 1934
Android we iOS üçin Firefly emeli aň ulgamy guralan Adobe Express ykjam goşundysy çykdy

Firefly emeli aň ulgamy guralan Adobe Express surat we wideo redaktory Android we iOS ulanyjylary üçin elýeterli boldy.

Adobe Express-iň professional dizaýnerleriň we kontent döredijileriň islegleri göz öňünde tutulyp, kliplerden, şekillerden we aýdym-sazlardan wideo döretmek üçin gurallar bilen üpjün edilendigi bellendi.
Adobe Express-iň esasy aýratynlygy tekst buýruklary esasynda şekilleri döretmek, şeýle hem obýektleri goşmaga, aýyrmaga ýa-da çalyşmaga mümkinçilik berýän emeli aň redaktirlemesidir. Mundan başga-da, ulanyjylar bir gezekde fonlary aýryp, suratlaryň göwrümini üýtgedip bilerler.
Adobe Creative Cloud bilen sazlaşyk arkaly Express-iň ulanyjylary Illustrator hem-de Photoshop programmalaryndan taslamalary import edip, redaktirläp bilerler.
Adobe Express 2024-nji ýylyň mart aýynda tanyşdyryldy we aprel aýynda beta synagynda boldy. Redaktor eýýäm App Store-da we Google Play-de ýükläp almak üçin elýeterlidir.


17.05.2024 07:26
2362

Google OpenAI-den bir gün soň Gemini Live emeli aň kömekçisini hödürledi

Google söhbetdeşlik guramagy, dürli çeşmelerden maglumatlary gaýtadan işlemegi we söhbetdeşligiň mazmunyny ýatda saklamagy başarýan täze emeli aň kömekçisi Gemini Live-i anons etdi. Onuň tanyşdyrylyşy her ýyl geçirilýän...

08.05.2024 11:44
6138

Samsung emeli aňyň kömegi bilen Galaxy S25 smartfonlarynyň awtonomlygyny ýokarlandyrar

Samsung emeli aňyň kömegi bilen Galaxy S25 Ultra smartfonynyň awtonom iş wagtyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Bar bolan maglumatlara görä, Samsung Galaxy S25 Ultra 5000 mAs sygymly akkumulýatory saklap galar. Ýöne...

28.04.2024 14:36
5199

Emeli aň: OpenAI Moderna-ä täze sanjymlary döretmäge kömek eder

Amerikanyň Moderna biotehnologiýa kompaniýasy ChatGPT çat-botuny dörediji OpenAI bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. Hyzmatdaşlygyň maksady sanjymlary işläp taýýarlamaklygy we onuň paýlanyşyny optimallaşdyrmak...

27.04.2024 22:36
4185

Finlýandiýada emeli aň kofeniň täze reseptini döretdi: AI-conic köpleriň göwnünden turdy

Emeli aň Finlýandiýadaky üçünji iň iri kofe öndüriji bolan «Kaffa Roastery» üçin täze kofe garyndysyny döretdi. Neýroulgamyň döreden garyndysyna AI-conic diýlip at goýuldy. Garyndy ChatGPT-ä we Copilot-a meňzeş...