“Woýajer 1” bäş aýlyk arakesmeden soň, maglumatlary geçirmegi gaýtadan dikeltdi

  • 25.04.2024 13:43
  • 4372
“Woýajer 1” bäş aýlyk arakesmeden soň, maglumatlary geçirmegi gaýtadan dikeltdi

2023-nji ýylyň 14-nji noýabrynda NASA-nyň “Woýajer 1” kosmiki gämisi okalýan ylmy we inženerçilik maglumatlaryny Ýere ibermegini bes edipdi. Bäş aýdan soň NASA-nyň inženerleri ahyrsoňy enjam bilen aragatnaşygy dikeltmegi we ondan ýagdaýy barada ilkinji maglumatlary almagy başardylar diýip, Phys.org-a salgylanýan IXBT habar berýär.

Mesele “Woýajer 1” -iň bortdaky üç kompýuteriniň biri, ýagny, Ýere ibermezden ozal maglumat gaplamakda jogapkär bolan uçuş maglumatlarynyň kiçi ulgamy (FDS) bilen baglanyşykly eken. Nädogry çipde saklanan FDS kodunyň bir bölegine zyýan ýetip, maglumatlary ulanyp bolmaýan derejä ýetiripdir.
NASA-nyň çipi bejermäge mümkinçilik tapmadyk inženerleri kody FDS-iň ýadynda başga ýere geçirmek meýilnamasyny düzdüler. 18-nji aprelde bu amal kosmos gämisiniň ýagdaýy baradaky ilkinji maglumatlar toplumyny - inženerçilik maglumatlaryny almak bilen üstünlikli tamamlandy.
Ýerden 24 milliard km uzaklykda ýerleşýän “Woýajer 1”-e radiosignalyň ýetmegi üçin 22,5 sagat, signalyň Ýere gaýdyp gelmegi üçin ýene 22,5 sagat wagt gerek. 20-nji aprelde hünärmenler “Woýajer 1”-den jogap aldylar. Modifikasiýa işläp başlady: bäş aýyň içinde ilkinji gezek kosmos gämisiniň abatlygyny we ýagdaýyny barlamak mümkin boldy.
Indi ýakyn hepdelerde NASA-nyň inženerleri ylmy maglumatlary geçirmek üçin jogapkär FDS-niň programma üpjünçiliginiň galan böleklerini göçürmegi we düzmegi meýilleşdirýärler.
“Woýajer 1” 1977-nji ýylda uçurylypdy we ýyldyzara kosmosa giňişligine çykan ilkinji kosmiki gämi boldy. Enjam sagatda 62 100 kilometre çenli tizlikde Ýerden uzaklaşmak bilen, öz wezipesini dowam etdirýär.
Şol ýyl işe girizilen “Woýajer 2” kadaly işlemegini dowam etdirýär.


şu gün 12:01
1

Şweýsariýa şokolady saglyk üçin has peýdaly etmegiň usulyny tapdy

Şweýsariýaly gözlegçiler şokolad öndürijileri bilen bilelikde deserti diňe bir süýji däl, eýsem, saglyk üçin has peýdaly etjek resepti işläp düzdiler. Mundan başga-da, täze tehnologiýa önümçilik galyndylarynyň...

şu gün 11:56
3

Kelläni transplantasiýa etmek ýakyn 8 ýylda hakykata öwrülip biler

Newrobiologiýa we biomedisina ýöriteleşen amerikaly BrainBridge adam kellesini donoryň bedenine geçirip bilýän enjamyň konseptini hödürledi diýip, New Atlas ýazýar. Operasiýa birnäçe robot gollary dolandyrjak emeli...

düýn 16:28
9474

Türkmenistanyň Tehnologiýalar merkezi hyzmatlary barada habar berdi

Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi ýurdumyzyň innowasion ykdysadyýetini emele getirýän innowasion binýatlaryň esasy düzüjileriniň biri bolup durýar. Tehnologiýalar merkeziniň esasy wezipesi...

düýn 14:57
3390

Ilkinji Dream Chaser DC-100 kosmos uçary uçuşa taýýarlanýar

Sierra Space kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen Dream Chaser DC-100 orbital kosmos uçary soňky synaglardan geçmek üçin ABŞ-nyň Florida ştatynyň Kennedi kosmos merkezine geldi. Eger ähli ulgamlary bökdençsiz...