“Döwletliler köşgünde” terbiýelenýän çagalar Türkiýede boldular we Ärdogana sowgat berdiler

  • 25.04.2024 06:46
  • 17578
“Döwletliler köşgünde” terbiýelenýän çagalar Türkiýede boldular we Ärdogana sowgat berdiler

Paýtagtymyzdaky Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalar Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň goldaw bermeginde Türkiýede bolup, her ýylyň 23-nji aprelinde bellenilýän Milli özygtyýarlylyk we çagalar güni mynasybetli geçirilýän medeni çärelere gatnaşdylar.

Türki Döwletler Guramasynyň Aksakgallar geňeşi tarapyndan taýýarlanylan medeni maksatnama laýyklykda Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalar doganlyk ýurduň Ankara we Stambul şäherlerinde geçirilen çärelere gatnaşdylar.
Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalar medeni maksatnamanyň çäklerinde Atatürkiň aramgähine baryp gördüler. Şeýle hem olar Türkiýäniň Beýik millet mejlisine baryp gördüler.
Aşgabadyň Döwletliler köşgünde terbiýelenýän çagalary Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan kabul etdi. Olar türk topragynda mähirli kabul edilendikleri we çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilendigi üçin doganlyk ýurduň Prezidentine tüýs ýürekden sag bolsun aýtdylar.
Şeýle hem çagalaryň türk dilinde okan goşgulary we Türkmenistanyň Prezidentiniň “Ýaşlar—Watanyň daýanjy” atly kitabynyň türk diline terjime edilen nusgasynyň Türkiýäniň Prezidentine çuňňur hoşallygyň nyşany hökmünde sowgat gowşurylmagy tolgundyryjy pursatlara öwrüldi. Aýratyn-da, Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti türkmen halkynyň milli gymmatlyklary bolan türkmen tahýasynyň we dutarynyň özüne bildirilen hormatyň nyşany hökmünde kabul edýändigini nygtady we munuň üçin türkmen çagalaryna we olaryň üsti bilen Gurbanguly Berdimuhamedowa, Serdar Berdimuhamedowa we doganlyk türkmen halkyna tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.


şu gün 09:41
6528

Gurbanguly we Ogulgerek Berdimuhamedowlaryň agtyklaryna Hytaýdan sowgatlar geldi

Mälim bolşy ýaly, 17-nji maýda Aşgabatda “Türkmen-hytaý zenanlarynyň dünýäsi” atly maslahat geçirildi. Oňa türkmen halkynyň Milli Lideriniň maşgalasy Ogulgerek Berdimuhamedowa hem-de Hytaýyň Halk syýasy konsultatiw...

düýn 22:19
3599

Aşgabadyň kinoteatrlarynda şu hepde görkeziljek filmler we multfilmler

“Aşgabat” kinoteatry we “Türkmenistan” kinokonsert merkezi şu hepde görkeziljek filmleriň we multfilmleriň sanawyny hödürlediler. “Aşgabat” kinoteatry  Sişenbe güni, 18-nji iýun: 15:00 – “Kapitan Marwel 2” (2023)...

düýn 18:26
5335

Medeniýet Şahberdiýewanyň we Maýa Kulyýewanyň hormatyna ýörite baýraklar döredildi

Nury Halmämmedow adyndaky “Dutaryň sesi” atly Moskwa halkara sungat festiwaly geçmişiň meşhur türkmen aýdymçylarynyň hormatyna birnäçe ýörite baýraklary döretdi. Bu barada festiwalyň art-direktory, pianinoçy Mamed...

15.06.2024 18:12
8872

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...