Meta emeli aňyň täze neslini hödürledi

  • 24.04.2024 13:42
  • 9143
Meta emeli aňyň täze neslini hödürledi

Meta Llama 3 ady bilen dil modeliniň täze neslini hödürledi. Kompaniýa ony açyk başlangyç kodly modelleriň arasynda iň gowusy hasaplaýar. Onuň iki wersiýasy bar: 8 mlrd parametrli Llama 3 8B we 70 mlrd parametrli Llama 3 70B – neýroulgamyň türgenleşdirilen maglumatlarynyň sanyna baglylykda. Kompaniýanyň maglumatlaryna görä, täze modeller öňkülerinden ep-esli ýokary bolmak bilen, meşhur bilim, öwrenijilik we tekst seljermesiniň synaglarynda ajaýyp netijeleri görkezýär.

Meta Llama 3-üň Mistral fransuz startapyndan adybir emeli aň we Google-dan Gemini ýaly beýleki emeli aňlardan öňe geçýändigini nygtaýar. Muny subut etmek üçin azyndan dokuz synag geçirildi.
Şeýle-de, kompaniýa bikanun ulanylyşa garşy göreşmek üçin täze modellere birnäçe howpsuzlyk protokollaryny girizdi.
Meta kompaniýasy Llama 3 modelleriniň has köp maglumatlary işläp we şekil ýaly dürli maglumatlar bilen işleşip bilmegi üçin olary köp dilli etmegi maksat edinýändigini belleýär.


22.06.2024 22:27
2796

Huawei Apple-e jogap hökmünde Harmony Intelligence emeli aň modelini hödürledi

Huawei kompaniýasy özüniň emeli aň ulgamyny – Harmony Intelligence-i hödürledi. Ol täze HarmonyOS NEXT operasion sistemasyna giriziler. Bu barada IT Home neşiri habar berýär. Tanyşdyrylyş Dunguanda (Hytaýyň günortasyndaky...

16.06.2024 11:37
18241

Tebigat tehnikadan üstün çykdy. AI-suratlaryň bäsleşiginde hakyky surat 3-nji orny eýeledi

Fotograf Maýlz Astreý 1839 Color Photography Awards bäsleşiginde neýroulgamlar tarapyndan döredilen suratlar boýunça kategoriýa hakyky fotosuraty ugradandygy üçin bäsleşikden çykaryldy diýip, Hi-tech Mail.ru habar...

04.06.2024 12:07
1234

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

31.05.2024 13:48
4801

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...