ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy Ýeriň gününde öýsüz haýwanlaryň saklanýan ýerine baryp gördüler

  • 24.04.2024 13:10
  • 20442
ÝB-niň Türkmenistandaky wekilhanasy Ýeriň gününde öýsüz haýwanlaryň saklanýan ýerine baryp gördüler

22-nji aprelde dünýäde Ýeriň gününi belläp geçmegiň çäklerinde Ýewropa Bileleşiginiň Türkmenistandaky wekilhanasynyň agzalary Türkmenistanyň Tebigaty goramak jemgyýeti bilen bilelikde öýsüz haýwanlara kömek bermek çäresini guradylar. Bu barada News Central Asia portaly ýazýar.

ÝB-niň wekilhanasynyň agzalary we meýletinçiler iýmit we derman serişdelerini bermek üçin öýsüz haýwanlaryň saklanýan 3 sany ýerinde boldular we bütin güni haýwanlara ideg etmek arkaly geçirdiler.

«Biz Türkmenistandaky öýsüz haýwanlara höwes bilen ýardam berýäris, sebäbi bu olara maşgala edinmekde uly ýardam bolar. Meýletinçilere görkezýän tutanýerlilikleri, yhlasy we ähli jandarlar üçin has gowy durmuşy döretmek boýunça köpçülikleýin hereketleri hem-de beýleki ýardamlary üçin aýratyn sagbolsun aýdýarys» – diýip, ÝB-niň işleri wagtlaýyn ynanylan wekil Renata Wrobel belledi.


düýn 18:54
16228

HHR-iň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Ogulgerek Berdimuhamedowa sowgady üçin hoşallyk bildirdi

Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygynyň maşgalasy Pen Liýuan Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygynyň maşgalasy hanym Ogulgerek Berdimuhamedowanyň adyna hat ugratdy. Pen Liýuan hatynda Ogulgerek Berdimuhamedowanyň...

düýn 17:49
8542

Eýranyň raýatlary üçin Aşgabatda we Maryda saýlaw uçastoklary hereket eder

Türkmenistanda ýaşaýan Eýranyň raýatlary 28-nji iýunda geçiriljek nobatdan daşary prezident saýlawlarynda ses berip bilerler. Bu barada Eýran Yslam Respublikasynyň Türkmenistandaky diplomatik wekilhanasynda aýdylýar...

düýn 11:50
9987

Serdar Berdimuhamedow Karl III-ni resmi ýaş toýy mynasybetli gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Onuň Alyjenaby, Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Patyşasy Karl III-ä resmi ýaş toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny hem-de iň gowy arzuwlaryny...

düýn 11:46
4963

Serdar Berdimuhamedow Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidentini gaýtadan saýlanmagy bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Siril Ramafosa Günorta Afrika Respublikasynyň Prezidenti wezipesine gaýtadan saýlanylmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi. Döwlet Baştutany mümkinçilikden...