Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy

  • 23.04.2024 14:12
  • 6061
Türkmenistanyň Russiýadaky ilçisi GDA-nyň Baş sekretary bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky ilçisi Esen Aýdogdyýew Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Baş sekretary Sergeý Lebedew bilen duşuşdy. Bu barada türkmen diplomatik wekilhanasynyň resmi saýty habar berýär.

Duşuşyk GDA-nyň Ýerine ýetiriji geňeşiniň Moskwadaky edarasynda geçirildi.
Taraplar Arkalaşygyň çäklerinde şu ýylda çäreleriň meýilnamasyny, şol sanda 2024-nji ýylyň 24-nji maýynda Aşgabatda geçiriljek GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisini ara alyp maslahatlaşdylar.


şu gün 15:22
1346

6-njy iýulda Aşgabatda hukuk meseleleri boýunça raýatlar kabul ediler

6-njy iýulda Aşgabatda Türkmenistanyň Adalat ministrliginiň binasynda hukuk meseleleri boýunça raýatlaryň jemgyýetçilik kabul edişligi geçiriler. Bu barada «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Jemgyýetçilik kabul...

şu gün 12:25
1624

Türkmenistan GDA-nyň Ykdysady Geňeşiniň 102-nji mejlisine gatnaşdy

Türkmenistanyň Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň Ykdysady Geňeşiniň Ykdysady meseleler boýunça komissiýasynyň ýanyndaky doly doly ygtyýarly wekili, Türkmenistanyň Russiýa Federasiýasyndaky Adatdan daşary we Doly...

şu gün 12:20
2552

Türkmenistanyň ilçisi Wýetnamyň Prezidentine ynanç hatyny gowşurdy

21-nji iýunda Hanoý şäherinde Türkmenistanyň Wýetnam Sosialistik Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi (oturýan ýeri Pekin ş.) P.Durdyýew Wýetnamyň Prezidenti To Lama ynanç hatyny gowşurdy....

şu gün 10:27
6429

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherinde guruljak Çeperçilik haly kärhanasynyň taslamasyna belliklerini aýtdy

22-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherine iş saparyny amala aşyryp, şäheri ösdürmegiň nobatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän...