Netflix birinji çärýekde 9 million täze abonent goşdy, bu çaklanylyşyndan iki esse köpdür

  • 23.04.2024 11:06
  • 1648
Netflix birinji çärýekde 9 million täze abonent goşdy, bu çaklanylyşyndan iki esse köpdür

Amerikanyň Netflix akym hyzmaty birinji çärýekdäki netijelerini habar berdi. Reuters-e salgylanýan Forbes.ua-nyň berýän habaryna görä, kompaniýa 16 göterim ösüşi görkezip, abonentleriň sanyny 9,3 million artdyrdy, bu seljerijileriň çaklamalaryndan iki esse köpdür.

Hyzmatyň abonentleriniň umumy sany 270 milliona ýetdi.
Bir ýylyň dowamynda abonentleriň sany 37,1 million artdy.
Maliýe görkezijisi hem garaşylýandan has ýokary boldy: girdeji 14,8% artyp, 9,37 milliard dollar ýetdi, arassa girdeji 2,33 milliard dollar (paý üçin 5,28 dollar) boldy.
Üstünligine garamazdan, Netflix 2025-nji ýyldan başlap çärýekde abonentleriň sany barada hasabatlary çap etmegi bes etjekdigini habar berdi. Munuň ýerine kompaniýa girdeji we amal girdejileri ýaly görkezijilere ünsi jemlär. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylaryň sany ep-esli derejä ýeten ýagdaýynda kompaniýa hasabat bermäge söz berdi.
Kompaniýanyň paýnamalary bu habara jogap hökmünde 6,2% pese gaçdy.
Hünärmenler Netflix-iň karary akym wideo bazarynyň kanagatlanandygyny we abonentleriň ösüşiniň haýallaýandygyny görkezýär diýip çaklaýar. Megerem, Netflix tomaşaçy sany boýunça iň ýokary derejä ýeten bolsa gerek, akym pudagynda müşderi toplamak ugrundaky onlarça ýyllap dowam eden göreş paýawlap barýan bolmaly.
Netflix-iň bu hereketi Meta we X ýaly beýleki tehnologiýa ägirtleri tarapyndan kabul edilen şuňa meňzeş kararlary gaýtalaýar, olar hem ösüşiň haýallamagy bilen aýlyk işjeň ulanyjylar barada maglumat bermelerini bes etdiler.


12.06.2024 16:08
7399

Aşgabadyň kinoteatrlarynda 13 – 16-njy iýunda görkeziljek filmler we multfilmler

Şu hepde Türkmenistanyň kinoteatrlarynda dürli ýaşdaky tomaşaçylar üçin filmleriň giň toplumy, şol sanda birnäçe premýeralar hödürlenýär. Täzelikleriň arasynda baş keşbi Jennifer Lopeziň ýerine ýetirmeginde ylmy...

12.06.2024 14:23
11243

“Ýaramaz ýigitler” eýýäm ilkinji hepdesinde 100 million dollardan gowrak girdeji gazandy

Uill Smitiň we Martin Lourensiň baş keşbi janlandyran “Ýaramaz ýigitler: güm bol ýa-da öl” (“Плохие парни: Катись или умри”) atly täze komediýa boýewigi prokatda ilkinji hepdesiniň ahyrynda 105 million dollar girdeji...

11.06.2024 07:25
3750

Ues Andersonyň "Finikiýa shemasy" kino ýyldyzlaryny bir ýere jemledi

Meşhur amerikaly režissýor Ues Anderson özüniň “Finikiýa shemasy” (“Финикийская схема”) atly täze filmini çykarmaga taýynlanýar. Crew United neşirinde filmiň aktýorlarynyň düzümi barada täze maglumatlar bar. Benisio...

11.06.2024 06:39
4888

Amerikan kino akademiýasy kaskadýorlar üçin “Oskar” döretmegi ara alyp maslahatlaşýar

Kino akademiýasy iň oňat kaskadýorlyk işi  üçin “Oskar” baýragyna täze nominasiýany girizmek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşýar. Empire neşiriniň berýän maglumatlaryna görä, Amerikan kino akademiýasy baýrak...