Toyota Camry 2025: garaşylyşyndan arzan çykdy

  • 22.04.2024 16:03
  • 36281
Toyota Camry 2025: garaşylyşyndan arzan çykdy

Geçen hepde, haçanda täze Toyota Camry 2025 dilerlere ýaňy gelip başlanda, ulagyň LE bazalaýyn gibrid düzümli görnüşiniň bahasynyň azyndan 29 495 dollar boljakdygy habar berlipdi. Ýagny öňki wersiýasyndan 2000 dollar gymmat.

Emma meşhur modeliň täze nesli has arzan bolup çykdy. Täze awtoulaglar 28 400 dollardan satylyp başlandy, iň top wersiýasy üçin bolsa, 34,600 dollar soralýar.
Toyota Camry-nyň bu neslinde adaty bolan 3,5 litrlik V6 motorlary oturdylmady. Indi ulaglarda Toyota-nyň bäşinji nesliniň (THS 5) gibrid ulgamy ulanylýar. Ol öz içine 2,5 litrlik dört silindrli içinden ýandyrylýan hereketlendirijini we iki sany elektromotory alýar.
Öňi ýöredijili wersiýasynyň jemi kuwwaty 228 at güýjüne deň, hemme tekerleri hereketlendirijili wersiýasynyň kuwwaty bolsa 235 at güýjüne deň. Mundan başga-da, ol generator hökmünde çykyş edýän üçünji elektromotory hem aldy.
Toyota Camry 2025 modeliniň häsiýetnamasy we aýratynlyklary barada maglumatlary şu salgydan okap bilersiňiz.


16.06.2024 01:40
9842

Toyota “düýbünden tapawutly” içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri işläp taýýarlaýar

Kompaniýada aýtmaklaryna görä, Toyota awtoulag pudagynda köp zady üýtgetjek içinden ýandyrylýan hereketlendirijileri (ICE) hödürlemäge taýynlanýar diýip, Motor1 habar berýär. Gibrid ulaglar üçin işlenip düzülen...

14.06.2024 11:57
19373

2014-nji ýylyň Camry-si soňky 10 ýylda Toyota-nyň iň ygtybarly awtoulagy bolup çykdy

HotCars neşiriniň geçiren barlagyna görä, Toyota Camry 2014 (halk arasynda "palta Kemri" diýlip tanalýar) soňky on ýylda ýapon öndürijisiniň iň ygtybarly modeli boldy. Sanaw ygtybarlylyk görkezijilerini, seslenmeleriň...

13.06.2024 15:06
10881

Toyota täze wodorod hereketlendirijili Hilux pikapyny synagdan geçirýär

Toyota kompaniýasy wodorod güýç gurluşly Hilux kysymly pikapyň protipini synagdan geçirip başlady diýip, IXBT habar berýär. Täze model Mirai wodorod awtoulagyndan çarçuwada ýerleşýän üç sany ýangyç bakyny, kapotyň...

11.06.2024 23:23
11864

Toyota täze Crown Signia 2024 wnedorožnigini hödürledi

Täze premium-klasly gibrid Toyota Crown Signia 2024 wnedorožnigi tanyşdyryldy. Awtoulag 243 at güýjüni öndürýän 2,5 litrlik dört silindrli gibrid hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyrdiýip, Motor1 ýazýar.  ...