Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine taýýarlyk maslahatlaşyldy

  • 21.04.2024 14:42
  • 2996
Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine taýýarlyk maslahatlaşyldy

20-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde DIM-niň ýolbaşçysy Raşid Meredow Aşgabada iş sapary bilen gelen GDA-nyň Baş sekretarynyň birinji orunbasary Leonid Anfimow bilen duşuşdy.

Taraplar duşuşygyň barşynda GDA agza döwletleriň arasynda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmeklige gönükdirilen meseleleriň giň toplumyny maslahatlaşdylar. Şol sanda, syýasy, ykdysady, ekologiýa, medeni-ynsanperwer ulgamlarda, şol sanda sport ulgamynda özara gatnaşyklar dogrusynda gürrüň edildi.
GDA-nyň Ýerine ýetiriji Geňeşiniň howandarlygynda 2024-nji ýyla meýilleşdirilen çärelere Türkmenistanyň gatnaşygyna aýratyn üns berildi.
Şeýle hem şu ýylyň maý aýynda Aşgabatda geçiriljek GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň mejlisine taýýarlyk temasyna üns berildi.


düýn 19:57
2337

Türkmenistan BMG-niň guramalary bilen hyzmatdaşlygyny giňeldýär

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde wise-premýer, daşary işler ministri R.Meredow Türkmenistan bilen BMG-niň Ýewropa hem-de Aziýa — Ýuwaş umman sebiti üçin Ykdysady we Durmuş komissiýalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy...

düýn 19:44
3716

Aşgabatda çagalar sungat mekdebiniň täze binasy gurlar

Aşgabat şäherinde çagalar sungat mekdebiniň täze binasyny gurmak boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer M.Mämmedowa anna güni Hökümet mejlisinde hasabat berdi. Bellenilişi ýaly, bu desgany “Türkmenistanyň...

düýn 19:36
6770

Türkmenistanda lift önümçiligi ýola goýlar we olary abatlaýyş-bejeriş işleri boýunça bilelikdäki kärhana dörediler

Türkmenistanda liftleriň önümçiligini ýola goýmak, bar bolan liftlerde abatlaýyş-bejeriş işlerini amala aşyrýan bilelikdäki kärhanany döretmek boýunça işler alnyp barylýar. Bu barada wise-premýer B.Annamämmedow...

düýn 19:22
3182

Türkmenistanda statistika maglumatlaryny internet arkaly ýygnamak usuly giriziler. 1-nji iýuldan synag başlanýar

Türkmenistanda döwlet statistikasynyň hyzmatlarynda döwlet edaralarynyň statistiki hasabatlylygyny elektron kabul etmek, maglumatlary ýygnamagyň elektron usulyny, ýagny internet arkaly ýygnamak usulyny girizmek...